Име   Парола  
Понеделник, 13 Август 2007 
Търси 

Конституция Кодекси Закони
Правилници Правилници по прилагане Последен брой на ДВ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

Приет с ПМС № 80 от 06.04.1998 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.41 от 10 Април 1998г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., попр. ДВ. бр.79 от 16 Август 2002г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.48 от 23 Май 2003г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2004г., изм. ДВ. бр.98 от 6 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел I.
Гори и горски фонд

Чл. 1. Правилникът регламентира условията и реда за стопанисването, управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите и земите от горския фонд, както и отношенията, свързани с правото на собственост върху тях.

 

Чл. 2. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(2) Земи за залесяване са голините, невъзобновените сечища, пожарищата, както и предвидените за биологична рекултивация горски площи.

(3) Недървопроизводителните земи включват: поляни, ливади, ниви, нелесопригодни голини и площи, ерозирани почви (терени), горски пътища, просеки, скали, морени, грохоти, сипеи, пясъци, ями, кариери, табани, застроени площи, дворни места, временни складове, горски разсадници, водни течения и площи и други негодни за залесяване горски площи.

 

Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 4. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(2) Защитните и рекреационните гори и земи се подразделят на:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) водоохранни - вододайни зони, водосбори на водоеми и водни течения и райони около водните обекти, определени с Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);

2. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) противоерозионни - гори на ерозирани земи; гори в териториите - обект на технически проекти за борба с ерозията; зоната на горната граница на гората, обхващаща според наклона на терена гори с широчина от 100 до 200 м, клековите формации, еднокилометровата крайбрежна ивица на Черно море; 200-метровата ивица от високия бряг на река Дунав, както и земите между дигата и десния бряг на река Дунав, островите по река Дунав, до 200 м покрай язовирите и езерата и до 100 м покрай реките; нелесопригодни горски площи, обрасли с дървесна и храстова растителност;

3. мелиоративни - защитни и полезащитни горски пояси, гори за защита на инженерни съоръжения - 100-метрови ивици от двете страни на жп линии, автомагистрали и газопроводи, 50-метрова ивица от двете страни на първокласните пътища, до 10 м от двете страни на напоителните и други канали, гори около центровете с промишлено и друго замърсяване;

4. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) рекреационни - курортни гори и територии около туристически и балнеоложки центрове, планински, крайморски и крайречни територии, ваканционни селища и лагери; извънселищни паркове - лесопаркове, ловни паркове, зоопаркове, хидропаркове, крайселищни паркове и други паркови площи; зелени зони и системи около населени места и промишлени центрове и пещери;

5. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) други - семепроизводствени насаждения и градини; горски разсадници; географски култури; хидроложки стационари; дендрариуми; гори около паметници на културата; научноизследователски и учебно-опитни гори; ловностопански територии, предназначени за развъждане на дивеч и за токовища, определени със заповед на министъра на земеделието и горите; ботанически и зоологически градини; до 200 м около хижите и манастирите; буферните зони на резерватите; научноизследователски и учебно-опитни гори; гори, попадащи в териториалния обхват на единични и групови паметници на културата и техните охранителни зони.

 

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Категоризирането и прекатегоризирането на горите и земите от горския фонд, с изключение на тези в защитените природни територии, се извършват от началника на Националното управление по горите.

(2) Категоризирането и прекатегоризирането на горите и земите в защитените територии се извършват с акта за обявяването им.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Заявления за категоризиране и прекатегоризиране на защитни и рекреационни гори и земи от горския фонд от заинтересувани министерства и ведомства се подават в Националното управление по горите, а от общини, физически и юридически лица - в регионалните управления на горите.

(4) Заявленията по ал. 3 се придружават със скица, таксационна характеристика на горите и писмено съгласие на собствениците, чиито гори или земи от горския фонд подлежат на категоризиране или прекатегоризиране.

(5) Собствениците представят на заявителите по ал. 3 в 3-месечен срок от поискването писмено съгласие или несъгласие за категоризиране или прекатегоризиране на горите или земите им. Ако поисканото становище не бъде представено в посочения срок, се счита, че собственикът е дал своето съгласие за извършване на процедурата.

(6) За горите и земите от държавния горски фонд в случаите, когато категоризирането или прекатегоризирането се извършва по искане на друго министерство, ведомство, общини, физически или юридически лица, писменото съгласие или несъгласие по ал. 5 се дава от ръководителя на Националното управление по горите.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Заявленията, подадени от заинтересувани министерства и ведомства, се разглеждат от комисия, назначена със заповед на началника на Националното управление по горите, а заявленията, подадени от общини, физически и юридически лица - от комисия, назначена от оправомощено от началника на Националното управление по горите длъжностно лице. Комисията е в състав: председател - представител на регионалното управление на горите, и членове - собствениците или упълномощени от тях лица, представители на държавните лесничейства, на районните инспекции на околната среда и водите и на общинските администрации, на чиято територия се намират горите.

(8) Комисията изготвя протокол с предложение за категоризиране и прекатегоризиране и го изпраща в Националното управление по горите заедно с писменото съгласие на собствениците.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В 7-дневен срок от получаване на документите по ал. 8 началникът на Националното управление по горите изпраща предложението за категоризиране или прекатегоризиране за съгласуване от заинтересуваните министерства и ведомства.

(10) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Министерствата и ведомствата по ал. 9 в 14-дневен срок дават становище по предложението за категоризиране или прекатегоризиране. Непроизнасянето в срок се счита за мълчаливо съгласие с предложението.

(11) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В 14-дневен срок от изтичането на срока по ал. 10 началникът на Националното управление по горите се произнася по заявлението за категоризиране или прекатегоризиране, както следва:

1. утвърждава протокола за категоризиране и прекатегоризиране на горите и земите от горския фонд, когато заинтересуваните министерства и ведомства са съгласували предложението;

2. издава мотивиран отказ, когато някое от заинтересуваните министерства и ведомства е отказало да съгласува предложението.

(12) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Копие от акта на началника на Националното управление по горите се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Отказът подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

(13) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) При изработване на лесоустройствени проекти за държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции се изготвят обобщени протоколи за всички защитни и рекреационни гори и земи и гори и земи в защитени територии, които са утвърдени по реда на ал. 3 - 11.

 

Раздел II.
Собственост (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Раздел III.
Промени в горския фонд

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) След изтичането на срока по чл. 10, ал. 3 от Закона за горите министърът на земеделието и горите издава заповед за придобиване на горите и земите от горския фонд от държавата по цени, определени с наредба на Министерския съвет. Заповедта се връчва на лицата по реда на Гражданския процесуален кодекс.

 

Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Собствениците на гори и земи от горския фонд са длъжни да ги стопанисват по начин, който не променя тяхното предназначение, и да изпълняват изискванията на лесоустройствените проекти, планове и програми, като не влошават състоянието им.

 

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В горския фонд могат да се включват:

1. земеделски земи, негодни за земеделско ползване;

2. слабопродуктивни земеделски земи;

3. земи, които са рекултивирани за горскостопанско ползване;

4. земи от корекции на водни течения.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Включването в горския фонд на негодни за земеделско ползване или слабопродуктивни земи се извършва по искане на техните собственици след промяна на предназначението им при условията и по реда на Закона за опазване на земеделските земи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Включването в горския фонд на земи, които са рекултивирани за горскостопанско ползване, се извършва служебно въз основа на протокол за приета техническа рекултивация, изготвен при условията и по реда на Наредба № 26 от 1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн., ДВ, бр. 89 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2002 г.).

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Въз основа на решението на Комисията за земеделските земи или на протокола за техническа рекултивация министърът на земеделието и горите издава заповед за включване на земите по ал. 2 и 3 в горския фонд.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Комисията по ал. 4 служебно изпраща копие от решението за промяна на предназначението в Националното управление по горите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) За включване в горския фонд на обектите по ал. 1, залесени или самозалесили се след 1 март 2003 г., собствениците подават заявление до държавното лесничейство по местонахождението на имота. Към заявлението се прилага документ за правото на собственост на имота.

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 6 държавното лесничейство служебно го изпраща в Националното управление по горите, придружено със:

1. писмено становище;

2. скица на имота от лесоустройствената карта;

3. таксационна характеристика на насаждението;

4. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) скица или скица-проект на новообразуващия се имот, издадена по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър или Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост, с обозначени координатни точки.

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В едномесечен срок от получаване на документите по ал. 7 в Националното управление по горите заявлението се разглежда от комисия, назначена със заповед на началника на Националното управление по горите, която се произнася с мотивирано решение.

(9) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В 7-дневен срок от постановяване на решението по ал. 8 началникът на Националното управление по горите прави предложение до министъра на земеделието и горите за издаване на заповед за включване в горския фонд или за постановяване на мотивиран отказ.

(10) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В едномесечен срок от получаване на предложението по ал. 9 министърът на земеделието и горите издава заповед за включването на земеделските територии в горския фонд или се произнася с мотивиран отказ по заявлението.

 

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) Документите, които се прилагат към искането за предварително съгласуване на изключване на гори и на земи от горския фонд по чл. 14б, ал. 3 от Закона за горите, се изготвят:

1. при условията и по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията - за задание за изработване на подробен устройствен план;

2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър или Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост - за скицата на трасето или площадката с обозначени координати.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) Документите по ал. 1 се съгласуват със съответното държавно лесничейство по местонахождението на имота. Директорът на държавното лесничейство дава становище в 7-дневен срок. Непроизнасянето в срок се счита за мълчаливо съгласие.

(5) Националното управление по горите изпраща на службата по кадастъра по местонахождението на имота препис от актовете за изключените от горския фонд гори и земи в 7-дневен срок от заплащането на таксата по чл. 19, ал. 1 и 3 от Закона за горите. Когато с решението за промяна на предназначението на част от поземления имот се образуват нови имоти съгласно чл. 24, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, службата по кадастъра дава идентификатори на новообразуваните поземлени имоти.

 

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) За закупуване от държавата на гори и земи от горския фонд - собственост на физически лица и/или на юридически лица, и/или на общини по чл. 15а от Закона за горите, заинтересуваното лице в срок до 30 април подава писмено заявление до началника на Националното управление по горите.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. документ за собственост на имота;

2. заверена скица от лесоустройствената карта с обозначени гори и земи от горския фонд, които се предлагат на държавата за закупуване, издадена от държавното лесничейство по местонахождението на имота;

3. доклад от оценителя и удостоверение за оценка на горите и земите от горския фонд, които се предлагат на държавата за закупуване.

(3) В срок до 1 юли заявленията по ал. 1 се разглеждат от комисията по чл. 14в, ал. 3 от Закона за горите, която дава становище по тях за закупуване или за постановяване на отказ за закупуване. Актът на комисията се утвърждава от началника на Националното управление по горите.

(4) Въз основа на становището на комисията по ал. 3 началникът на Националното управление по горите прави предложение до министъра на земеделието и горите за издаване на заповед за закупуване на гори и земи от горския фонд или за постановяване на отказ за закупуване.

(5) В едномесечен срок от постъпване на предложението по ал. 4 министърът на земеделието и горите издава заповед за закупуване на гори и земи от горския фонд или се произнася с отказ по заявлението.

(6) В 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта по ал. 5 началникът на Националното управление по горите сключва договор за закупуване. Директорът на съответното държавно лесничейство подава молба за вписване на договора в имотния регистър по местонахождението на имота.

(7) Министърът на земеделието и горите представлява държавата като страна по договора по ал. 6.

 

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Държавните лесничейства ежегодно до 31 декември изготвят списък на недървопроизводителните земи в горския фонд - частна държавна собственост, за отдаване под наем с търг или конкурс през следващата календарна година. Списъкът се утвърждава от началника на съответното регионално управление на горите и се обявява в 7-дневен срок от датата на изготвянето му в сградата на държавното лесничейство и в сградата на общинската администрация, намиращи се в района на дейност на съответното държавно лесничейство.

(2) В едномесечен срок от обявяването на списъка по ал. 1 заинтересуваните лица подават заявление до директора на държавното лесничейство за ползване на недървопроизводителни земи.

(3) Въз основа на заявлението по ал. 2 директорът на държавното лесничейство прави предложение до началника на Националното управление по горите за провеждане на процедура за отдаване под наем. Към предложението се прилагат доклад и удостоверение за оценка съгласно наредбата по чл. 19, ал. 1 от Закона за горите и копие-извлечение от лесоустройствената карта.

(4) Първоначалната годишна цена на наема, от която започва наддаването при търга, съответно оферирането при конкурса, се определя като стойност, равна на 1/30 от цената на правото на ползване, определена съгласно наредбата по чл. 19, ал. 1 от Закона за горите.

(5) В двумесечен срок от постъпване на документите по ал. 3 началникът на Националното управление по горите прави предложение до министъра на земеделието и горите за издаване на заповед за провеждане на търг или конкурс.

(6) В едномесечен срок от постъпване на предложението по ал. 5 министърът на земеделието и горите издава заповед за откриване на процедурата. В заповедта се определят мястото, датата и часът на провеждането на търга или конкурса, както и мястото, датата и часът на подаване на заявленията за участие.

(7) Когато освен наддаване на наемната цена предложенията на кандидатите се оценяват и по степента на достигане на други критерии, свързани с ползването и подобряването на качествата на съответните площи, се провежда конкурс. Със заповедта за провеждане на конкурс се определят и:

1. изискванията към участниците и/или към съдържанието на предложенията за участие в конкурса;

2. методиката за оценяване на предложенията в конкурса.

(8) Заповедта по ал. 6 се публикува в един централен ежедневник не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за подаване на заявленията за участие.

(9) Заявлението за участие в търга или конкурса се подава в непрозрачен плик, върху който се изписват името или фирмата на кандидата и адрес за кореспонденция.

(10) Кандидатите предлагат наемна цена в левове. В случаите на провеждане на конкурс към предложената наемна цена се прилагат предложения и по изискванията, определени със заповедта по ал. 6.

(11) Документите на участниците в търга или конкурса се разглеждат от комисия, назначена със заповед на началника на Националното управление по горите след изтичането на срока за подаване на документи за участие в съответната процедура.

(12) Комисията се състои най-малко от 5-има членове. Определят се и двама резервни членове. Председател на комисията е служител на Националното управление по горите, на регионалното управление на горите или на държавното лесничейство.

(13) Член на комисията не може да бъде лице, което:

1. има материален интерес от отдаването под наем на земите;

2. е "свързано лице" по смисъла на Търговския закон с някой от кандидатите в процедурата или с членове на техните управителни и/или контролни органи.

(14) Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията. За тези обстоятелства и за обстоятелствата по ал. 13 те представят декларация при назначаването им.

(15) Комисията взема решения с обикновено мнозинство.

(16) На заседанието на комисията се води протокол. Ако някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола и към него се прилагат писмени мотиви. В 3-дневен срок от приключването на работата си комисията представя на началника на Националното управление по горите протокола и цялата документация, събрана в хода на провеждането на съответната процедура.

(17) В 7-дневен срок от представянето на документацията по ал. 16 въз основа на резултатите от търга или конкурса и предложение на началника на Националното управление по горите министърът на земеделието и горите издава заповед, с която определя класирането на кандидатите. Копие от заповедта се връчва на участниците срещу подпис или им се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Заповедта за класиране подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

(18) В 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта за класиране началникът на Националното управление по горите сключва договор с кандидата, класиран на първо място.

(19) В случай че кандидатът, класиран на първо място, откаже да сключи договор, началникът на Националното управление по горите предлага последователно на класираните на следващите места да сключат договор за наем.

(20) В случаите по чл. 15д, ал. 2 от Закона за горите отдаването под наем се извършва за срок от една до три години.

 

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Учредяването на ограничено вещно право на плодоползване върху насаждения за плодопроизводство в държавния горски фонд, стопанисвани и управлявани от Националното управление по горите, неговите структури и специализирани териториални звена, се извършва със заповед на министъра на земеделието и горите по предложение на началника на Националното управление по горите по реда на Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му.

(2) Въз основа на заповедта по ал. 1 началникът на Националното управление по горите сключва договор за учредяване на ограничено вещно право на плодоползване.

 

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В случаите по чл. 14а, ал. 2 от Закона за горите за изключване на гори и земи от горския фонд - собственост на физически лица и/или на юридически лица, с изключение на общините, заинтересуваното лице, по чието искане е извършено отчуждаването, след приключване на отчуждителното производство по Закона за държавната собственост или по Закона за общинската собственост подава заявление за изключване на земи и гори от горския фонд при промяна на предназначението им.

 

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) За отдаване под наем без търг или конкурс на недървопроизводителни земи - частна държавна собственост, за здравни, образователни и хуманитарни дейности се подава заявление до министъра на земеделието и горите чрез държавното лесничейство, в чийто териториален обхват на дейност се намират съответните недървопроизводителни земи.

(2) Към заявлението по ал. 1 съответното държавно лесничейство служебно прилага доклад и удостоверение за оценка на земите съгласно наредбата по чл. 19, ал. 1 от Закона за горите и копие-извлечение от лесоустройствената карта.

(3) В 14-дневен срок от подаване на заявлението държавното лесничейство комплектува преписката с документите по ал. 2 и я изпраща в Националното управление по горите.

(4) В едномесечен срок от постъпване на преписката в Националното управление по горите комисията по чл. 14в, ал. 3 от Закона за горите дава становище по заявлението.

(5) Въз основа на становището по ал. 4 началникът на Националното управление по горите прави предложение до министъра на земеделието и горите за издаване на заповед за отдаване под наем без провеждане на търг или конкурс или за постановяване на мотивиран отказ.

(6) В едномесечен срок от получаване на предложението по ал. 5 министърът на земеделието и горите издава заповед за отдаване под наем без провеждане на търг или конкурс или се произнася с мотивиран отказ по заявлението.

(7) Със заповедта за отдаване под наем на недървопроизводителните площи се определя и годишната наемна цена, която е в размер 1/30 от правото на ползване, определено с оценката по ал. 2.

(8) В 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта по ал. 6 началникът на Националното управление по горите сключва договор за наем.

(9) В случаите по чл. 15д, ал. 3 от Закона за горите отдаването под наем се извършва за срок от една до три години.

 

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 23. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) За предоставяне на право на ползване по чл. 16, ал. 2, 3 и 4 от Закона за горите се подава писмено заявление в Националното управление по горите, към което се прилагат документите по чл. 16а, ал. 2 от Закона за горите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В 14-дневен срок от постъпване на документите по ал. 1 началникът на Националното управление по горите прави предложение до министъра на земеделието и горите за удовлетворяване на заявлението и изготвя проект на съответния акт за учредяване на право на ползване или сервитут.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В 14-дневен срок от получаване на предложението по ал. 2 министърът на земеделието и горите издава заповед за учредяване на право на ползване или сервитут или внася за обсъждане в Министерския съвет проект на решение за учредяване на право на ползване или сервитут, или се произнася с мотивиран отказ по заявлението.

 

Чл. 24. (1) За предоставяне право на ползване върху гори и земи - общинска собственост, се подава писмено заявление до кмета на общината.

(2) Кметът на общината назначава комисия за разглеждане на постъпилите заявления по ал. 1, която съставя протокол с предложение до общинския съвет.

(3) Общинският съвет въз основа на протокола на комисията взема решение за предоставяне правото на ползване върху гори и земи - общинска собственост.

 

Чл. 25. (1) Лесистостта на дадена територия се определя като отношение между покритата с гора площ, включително и временно обезлесени площи - пожарища, сечища, ветровали, снеговали и др., към общата площ на територията, изразено в проценти.

(2) Националното управление по горите определя лесистостта на територията на страната и на отделните общини към датата на влизане в сила на Закона за горите.

(3) Националното управление по горите следи изменението на показателите за лесистост, както и дела на изключените и предоставените гори от залесената площ на страната.

 

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГОРСКИЯ ФОНД

Раздел I.
Управление на горския фонд

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Управлението на държавния горски фонд, охраната на всички гори и земи от горския фонд и контролът на дейностите, извършвани в тях, както и контролът при транспортирането и преработването на дървесината и страничните ползвания се осъществяват от Националното управление по горите, от неговите структури и специализирани териториални звена и от държавните дивечовъдни станции.

 

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Функциите и задачите на специализираните териториални звена за изпитване и определяне на посевните и посадъчните качества на горските репродуктивни материали се определят със заповед на началника на Националното управление по горите.

(2) Специализираните териториални звена по ал. 1 издават международни семеконтролни свидетелства за семената за лесовъдски цели, предназначени за експорт.

 

Чл. 26б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Националният съвет по горите провежда най-малко две редовни заседания годишно.

(2) При необходимост председателят на Националния съвет по горите свиква извънредни заседания по своя инициатива, по писмено искане на най-малко 1/3 от членовете или по решение, взето на последното заседание на съвета.

(3) Заседанията на Националния съвет по горите се свикват от неговия председател и се считат за редовни, ако присъстват не по-малко от половината от членовете му. При липса на кворум председателят отлага заседанието за друга дата, но не по-късно от 14 дни, и заседанието се счита за редовно независимо от броя на присъстващите членове.

(4) Всяко редовно заседание на Националния съвет по горите протича при предварително обявен дневен ред, който заедно с материалите за заседанието се изпраща на членовете му най-малко 7 дни преди датата на заседанието.

(5) На заседанието могат да се включват и въпроси, невключени в предварително обявения дневен ред, само ако присъстват всички членове на Националния съвет по горите и те са съгласни.

(6) Заседанието се води от председателя, а при отсъствието му - от заместник-председателя.

(7) Решенията на съвета се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите негови членове с явно гласуване.

(8) За решенията на съвета се съставя протокол, който се утвърждава от министъра на земеделието и горите.

(9) При подписване на протокола с особено мнение членът на съвета в срок два работни дни от провеждане на заседанието представя на председателя на съвета писмени мотиви към особеното мнение, които са неразделна част от протокола.

 

Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Началникът на Националното управление по горите определя териториалния обхват на дейност на структурите и специализираните териториални звена на Националното управление по горите, както и техните седалища.

(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Териториалният обхват на дейност по ал. 1 обхваща горите и земите от горския фонд, прилежащите ловностопански райони и водните обекти, ползвани за любителски риболов, а по отношение на контрола по спазването на този закон и на актовете по неговото прилагане - и съответните урбанизирани територии.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В горите и земите от горския фонд, включени в района на дейност на държавните лесничейства и на държавните дивечовъдни станции, се обособяват горскостопански и охранителни участъци.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В ловностопанските райони, извън горите и земите от горския фонд, включени в района на дейност на държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции, се обособяват охранявани участъци.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Районите на дейност на регионалните управления на горите са съобразени с границите на общините, а на държавните лесничейства - с границите на землищата на населените места.

(6) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Началникът на Националното управление по горите със заповед определя организацията и дейността на горската и ловната стража, охраната и контрола в горския фонд.

 

Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2003 г.)

 

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Собствениците на гори и земи от горския фонд могат да направят предложение до директора на държавното лесничейство за предоставяне на имотите им за управление от съответната структура на Националното управление по горите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В едномесечен срок от внасянето на предложението директорът на държавното лесничейство се произнася по искането, като при положително становище предлага на собствениците проект на договор за управление.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В случаите на предоставяне за управление на гори и земи от горския фонд от собствениците им на лицата, регистрирани по реда на чл. 39, ал. 2 или чл. 57а от Закона за горите, собствениците уведомяват за това съответното държавно лесничейство по местонахождението на имота.

 

Раздел II.
Устройство и отчет на горите

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) В 14-дневен срок от изтичането на срока по чл. 25, ал. 6 от Закона за горите съответният орган по чл. 25, ал. 3 или 5 от Закона за горите се произнася по искането за утвърждаване на лесоустройствения проект, план или програма, както следва:

1. утвърждава лесоустройствения проект, план или програма, когато заинтересуваните министерства и ведомства са съгласували предложението;

2. издава мотивиран отказ, когато някое от заинтересуваните министерства и ведомства е отказало да съгласува искането.

(2) Екземпляр от утвърдените лесоустройствени проекти, планове и/или програми се предоставя на регионалните управления на горите, както и на държавните лесничейства за осъществяване на функциите им по чл. 23 и 24 от Закона за горите.

(3) Лесоустройствените проекти, планове и програми се изработват от физически или юридически лица, регистрирани за осъществяване на дейността по чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за горите. Лесоустройствени програми могат да бъдат изработвани и от държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции.

(4) Контролът по инвентаризацията и лесоустройството на горите и земите от горския фонд се осъществява от Националното управление по горите и от неговите структури или от специализираните териториални звена.

 

Чл. 34. (1) Границите на гори и земи от горския фонд - собственост на отделни лица, се обозначават трайно с две ивици боя върху стоящи дървета, дървени или бетонни стълбове. Ивиците боя са широки по 3 см с разстояние между тях, равно на широчината им, поставени от вътрешната страна на имота.

(2) Цветът на боята, с която се ограничават горите, които не са от държавния горски фонд, е:

1. бял, когато горите и земите са собственост на физически лица, на училища, читалища и на други юридически лица;

2. червен, когато горите и земите са собственост на религиозни организации;

3. жълт, когато горите и земите са собственост на общините.

(3) На видими места под двете ивици боя, върху площадка от бяла боя се изписват буквата "К" и последните четири цифри от кадастралния номер на имота.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Средствата за обозначаване границите на имотите на терена са за сметка на техните собственици.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Средствата за първоначално ограничаване на терена при възстановяване на собствеността са за сметка на общинските служби по земеделие и гори, а за по-нататъшното поддържане - за сметка на собственика.

 

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Директорът на държавното лесничейство уведомява собствениците на земи и гори от горския фонд с площ, по-малка от 500 дка, за възможността да се обединят с цел групиране на горите им в масиви за общо лесоустройство 3 месеца преди лесоустрояването на горите в района на съответния им териториален обхват на дейност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Собствениците, желаещи лесоустройство на своите гори и земи от горския фонд, заявяват писмено своето желание пред директора на държавното лесничейство.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Групирането на горите и земите от горския фонд в масиви за съвместно лесоустройство по реда на ал. 1 и 2 не предполага тяхното предоставяне за управление от съответното държавно лесничейство.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В годината на лесоустройството на горите в района на дейността на държавното лесничейство неговият директор уведомява Националното управление по горите за изявеното от собствениците желание за съвместно лесоустройство на техните гори.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) По реда на ал. 3 и 4 се извършва и групирането за съвместно лесоустройство на гори и земи от горския фонд - собственост на общини, на юридически или физически лица, с площ по-голяма от 500 дка.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Собствениците на гори и земи от горския фонд с площ, по-малка от 500 дка, обединили се за съвместно управление на техните гори съгласно чл. 25, ал. 7 от Закона за горите, подават заявление до началника на Националното управление по горите за изработване на лесоустройствен проект в годината на устройство на горите и земите на съответното държавно лесничейство в съответния им териториален обхват на дейност.

 

Чл. 36. (1) Националното управление по горите води отчет за всички гори и земи от горския фонд по образец, утвърден от ръководителя на Националното управление по горите, съгласувано с Националния статистически институт.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Отчетът по ал. 1 се води по видове и категории гори, по собственост, по землища, общини, области и общо за страната, както и по държавни лесничейства, държавни дивечовъдни станции и регионални управления на горите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) За изготвяне на отчета по ал. 1 Националното управление по горите може да организира национална инвентаризация съгласно условията на наредбата по чл. 25, ал. 2 от Закона за горите.

 

Чл. 37. (1) Инвентаризацията на горите и земите от горския фонд се извършва за сметка на Националния фонд "Българска гора".

(2) Проектирането на мероприятията в държавния горски фонд се извършва за сметка на Националния фонд "Българска гора", а на останалите - за сметка на собствениците.

(3) Гори и земи от горския фонд - собственост на физически или юридически лица и на общини, предоставени за управление по чл. 32, се устройват за сметка на Националния фонд "Българска гора".

 

Чл. 38. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(2) Ръководителят на Националното управление по горите може да делегира права на ръководителя на регионално управление на горите да утвърждава устройствените планове.

(3) Ръководителят на Националното управление по горите може да делегира права на ръководителя на държавното лесничейство да утвърждава устройствените програми.

 

Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 40. (1) Държавното лесничейство води регистър по землища и общини, в които отразява данни за собственика, площта и вида на горите.

(2) Регионалното управление на горите води регистър с обобщени данни от държавните лесничейства, в който се отразяват данни за собствеността, площта и вида на горите.

(3) Националното управление по горите води регистър на горите и земите от горския фонд по обобщени данни от регионалните управления на горите.

(4) При регистрирана промяна на субекта на правото на собственост, на площта и вида на горите държавното лесничейство отразява това във водения от него регистър и изпраща информация в регионалното управление на горите.

 

Раздел III.
Служители по горите

Чл. 41. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(3) Служители по горите в Националното управление по горите са с висше образование, като за ръководните длъжности, за които се изисква висше лесовъдско образование, е необходимо да имат не по-малко от 7 години стаж по специалността.

 

Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Охраната на горите и земите от горския фонд, дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за любителски риболов, се осъществява от горски и ловни стражари.

(2) За горски стражари на контролни горски пунктове и за горски и ловни стражари на охранявани участъци се назначават лица с висше лесовъдско образование или със средно лесовъдско образование по специалностите "горско и ловно стопанство", "горско стопанство и дърводобив", "помощник-лесовъд", "горско стопанство", "горско и ловно стопанство и дърводобив" с минимум втора квалификационна степен или по други приравнени към тях от Министерството на образованието и науката специалности.

(3) За подвижна горска и ловна стража могат да се назначават лица, отговарящи на изискванията по ал. 2 и притежаващи свидетелство за управление на моторно превозно средство.

 

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Лицата по чл. 43 са длъжни в срок 6 месеца от назначаването им да предприемат необходимите действия за получаване на разрешение за носене, съхраняване и употреба на огнестрелно оръжие.

(2) Разходите, свързани с издаването на разрешителното за носене, съхраняване и употреба на огнестрелно оръжие на служителите по горите, както и неговата презаверка са за сметка на работодателя.

(3) При отказ за издаване или подновяване на разрешителното по ал. 1 работодателят на основание чл. 328, ал. 1, т. 12 от Кодекса на труда прекратява трудовия договор на съответния горски или ловен стражар, като лицето възстановява направените от работодателя разходи по ал. 2.

 

Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) С цел предотвратяване или пресичане на нарушенията служителите по горите имат право да осъществяват правомощията си и извън установеното работно време и извън териториалния обхват на дейност на съответното държавно лесничейство.

 

Чл. 45. (1) (Предишен текст на чл. 45, изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Служителите по горите имат право да носят късо нарезно огнестрелно оръжие и помощни средства при изпълнение на служебните си задължения.

(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Горските и ловните стражари при изпълнение на служебните си задължения задължително носят късо нарезно огнестрелно оръжие и имат право да носят гладкоцевно оръжие и помощни средства.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Служителите по горите при изпълнение на служебните си задължения се легитимират със служебни карти, издадени по образец, утвърден със заповед на началника на Националното управление по горите.

 

Чл. 46. (1) Служителите в държавните лесничейства, чиито служебни задължения изискват да живеят в горите, могат да ползват жилищни помещения, предоставени им от Националното управление по горите, от неговите органи и поделения.

(2) За ползване на жилищни помещения по ал. 1 служителите подават заявление до директора на държавното лесничейство.

(3) Въз основа на подаденото заявление директорът на държавното лесничейство издава настанителна заповед, на основата на която се сключва договор. Договорът е в сила до прекратяването на трудовия договор на служителя.

(4) С правата по ал. 1, 2 и 3 се ползват и работниците на държавните лесничейства, чиито служебни задължения налагат да живеят постоянно в горите.

(5) Служителите и работниците по ал. 1 и 4 могат да ползват за лични нужди без заплащане на такси до 5 дка работни земи и ливади от държавния горски фонд и до 10 пространствени куб. м дърва за огрев ежегодно, без право на продажба и при писмено заявено желание. Те могат да пускат на паша в горите и земите от държавния горски фонд до пет овце и една крава без заплащане на такси.

(6) Служителите и работниците в Националното управление по горите, в неговите органи и поделения при доказана необходимост могат да ползват ежегодно до 10 пространствени куб. м дърва за огрев от държавния горски фонд срещу заплащане на такса на корен.

(7) Служителите и работниците по ал. 6 за всеки прослужени 10 години могат да получат за собствени нужди с разрешение на Националното управление по горите до 5 куб. м дървен строителен материал от държавния горски фонд срещу заплащане на такса на корен, без право на продажба.

(8) Служители по горите с трудов стаж над 20 години като служители по горите след пенсионирането си, както и съпругът на починал служител по горите, когато са в пенсионна възраст, ползват правата по ал. 6.

 

Глава трета.
ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИТЕ

Раздел I.
Създаване на нови гори и борба с ерозията

Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 51. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 52. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 53. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 54. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Горските разсадници се вписват в публичния регистър по чл. 41а, ал. 2 от Закона за горите, който се води и съхранява от длъжностно лице, определено със заповед на директора на държавното лесничейство. Актът по вписването в регистъра се удостоверява с подпис на длъжностното лице и отбелязване на датата. За извършеното вписване на заявителя се издава удостоверение за регистрация. Регистърът се води по образец.

(2) Писмено заявление за регистрация на горски разсадник по смисъла на чл. 41а, ал. 2 от Закона за горите се подава от собственика на разсадника, който е регистрирано лице за упражняване на частна лесовъдска практика по чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за горите или е търговец, вписан в публичния регистър по чл. 57а от Закона за горите, или има сключен договор най-малко с едно такова лице. Заявлението се подава до директора на съответното държавно лесничейство, на чиято територия се намира разсадникът. Заявлението съдържа следните данни:

1. населено място, в чието землище се намира разсадникът;

2. обща площ на разсадника, като отделно се посочва производствената площ;

3. наименование на заявителя, седалище и адрес на управление, а за едноличните търговци и за физическите лица - постоянен адрес;

4. код на регистрация БУЛСТАТ, данъчна регистрация и регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ако лицето е регистрирано), а за едноличен търговец и физическо лице - и единен граждански номер.

(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат документ за собственост и скица на разсадника с номера на имотите от действащия подробен устройствен план на разсадника (план за застрояване).

(4) В 14-дневен срок от подаване на заявлението, комплектувано с документите по ал. 3, държавното лесничейство вписва горския разсадник в регистъра.

(5) Държавното лесничейство не може да отказва вписване на разсадник в регистъра освен в случаите, когато не са спазени изискванията по ал. 2 и 3. Когато представените документи по ал. 2 и 3 са непълни или неточни, държавното лесничейство уведомява заявителя. Ако в 7-дневен срок заявителят не отстрани пропуските, заявлението се оставя без разглеждане. След отстраняване на пропуските може да бъде подадено ново заявление, което се разглежда по общия ред.

(6) Държавните горски разсадници се регистрират служебно.

(7) В регистрираните горски разсадници задължително се води контролна книга по образец, утвърден с наредбата по чл. 41а, ал. 4 от Закона за горите. Неразделна част от контролната книга са сертификатите за произхода на изходните репродуктивни материали.

(8) Книгата по ал. 7 се води и съхранява от регистрирания лесовъд за упражняване на частна лесовъдска практика, а за държавните разсадници - от длъжностно лице, определено със заповед на директора на съответното държавно лесничейство.

(9) При поискване от длъжностно лице - представител на контролен орган, предоставянето на книгата не може да бъде отказано, а контролният орган е задължен да впише в нея датата на проверка и установените резултати от нея.

(10) Отписване от регистъра на горски разсадник - собственост на физическо лице и/или на юридическо лице, се извършва след подаване на писмено заявление от собственика или служебно в следните случаи:

1. при повече от две влезли в сила наказателни постановления за извършени нарушения по Закона за горите и нормативните актове, свързани с дейността на разсадника и с търговията с горски репродуктивни материали;

2. при отказ на собственика да допусне за проверка контролен орган или да предостави необходимата информация, свързана с производствената дейност и търговията на разсадника, установен с констативен протокол;

3. при установено от контролен орган наличие на болести и/или вредители и опасност от разпространението им;

4. при неизпълнение на предписания на контролен орган;

5. при отписване на регистрираното лице по чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 57а от Закона за горите.

(11) Директорът на държавното лесничейство издава мотивирана заповед за отписване на разсадника от регистъра.

 

Чл. 56. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 57. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Безвъзмездното предоставяне на репродуктивни материали и технологични планове за залесяване по смисъла на чл. 42, ал. 3 от Закона за горите се разрешава от Националното управление по горите и се извършва от държавното лесничейство, като разходите са елемент от бюджета на Националното управление по горите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Държавното лесничейство съгласува с регионалното управление на горите всяко искане за безвъзмездно предоставяне на репродуктивен материал.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Не се предоставят безвъзмездно репродуктивни материали на лица, които се подпомагат по национални и международни програми и необходимите горски репродуктивни материали са предвидени в одобрените им проекти.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) За безвъзмездното предоставяне на репродуктивни материали се подава писмено заявление в държавното лесничейство в срока по чл. 42, ал. 4 от Закона за горите. В заявлението се посочват:

1. името и адресът на заявителя;

2. целта и законовото основание, въз основа на които се предоставят репродуктивните материали;

3. видът на репродуктивните материали;

4. необходимите количества по дървесни видове;

5. размерът и местонахождението на площта, предвидена за залесяване;

6. собствеността на земята за залесяване.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Към заявлението по ал. 4 се прилага декларация относно обстоятелствата по ал. 3.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) За залесяване се предоставят предимно семенни фиданки, а по изключение - и школувани. Общият брой на заявените школувани фиданки по дървесни видове за един заявител (ползвател) през годината не може да надвишава 50.

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) За развитие на пчеларството се предоставят само фиданки от медоносни видове - липа, бяла акация, конски кестен и аморфа, а за бубарството - от черница.

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В случай че държавното лесничейство не е в състояние напълно или частично да изпълни заявката по видове и количества, заявлението с информация за изпълнената част от нея се изпраща служебно в регионалното управление на горите. В този случай началникът на регионалното управление на горите разпорежда заявката да бъде изпълнена от най-близкото държавно лесничейство, разполагащо с такива материали.

(9) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) При невъзможност да бъдат осигурени исканите репродуктивни материали директорът на държавното лесничейство в 10-дневен срок от получаване на заявлението прави мотивиран писмен отказ.

(10) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Предоставянето на репродуктивни материали за опитни и научни цели се разрешава от началника на Националното управление по горите след подадено заявление по ал. 4.

(11) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Когато се предвижда залесяване върху площ, по-голяма от 10 дка, заявленията се подават в следните срокове:

1. една и половина вегетационни години преди залесяване със широколистните видове;

2. две и половина вегетационни години преди залесяване с иглолистните видове.

(12) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В рамките на една календарна година един заявител не може да подава повече от едно заявление и да ползва повече от 3000 броя фиданки по реда на чл. 42, ал. 4 от Закона за горите.

(13) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Фиданки за залесяване с доброволен труд се предоставят само за залесяване в горския фонд.

(14) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Безвъзмездно предоставени репродуктивни материали могат да се използват само за целите, за които са разрешени.

(15) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Фиданки за залесяване, произведени в държавните горски разсадници, се предоставят безвъзмездно от началника на Националното управление по горите в следните случаи:

1. фиданки, които подлежат на бракуване - технологичен отпад вследствие на сортиране, прерасли;

2. излишни фиданки в общия баланс на Националното управление по горите, чието оставане за доотглеждане ще влоши тяхното качество и ще бъде икономически неизгодно.

(16) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В случаите по ал. 15 заявлението по ал. 4 се подава в държавното лесничейство и служебно се изпраща в Националното управление по горите, придружено с писмено становище на регионалното управление на горите.

(17) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Въз основа на подадените заявления и очакваните нужди държавното лесничейство и регионалното управление на горите ежегодно предвиждат в плановете си за производство необходимите фиданки за безвъзмездно предоставяне.

(18) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Създадените горски култури в горския фонд и върху земеделските земи се вписват в регистъра на новосъздадените горски култури и се инвентаризират от държавното лесничейство.

 

Чл. 59. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 60. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Създаването на гори от бързорастящи видове (тополи, върби, бяла акация и др.) върху незалесени земи - собственост на физически лица и/или на юридически лица, и/или на общини, със средства от бюджета на Националното управление по горите се допуска само върху подходящи месторастения, отговарящи на растежните изисквания на избрания дървесен вид. За целта собственикът подава писмено заявление до държавното лесничейство, на чиято територия се намира имотът за залесяване. В заявлението се посочват:

1. трите имена и постоянният адрес на заявителя - физическо лице, или фирмата и седалището на заявителя - юридическо лице;

2. код на регистрация БУЛСТАТ и данъчен номер за заявителя - едноличен търговец, юридическо лице или община;

3. единен граждански номер - за физически лица и еднолични търговци;

4. площ и вид на имота;

5. документ за собственост;

6. скица на имота с посочен кадастрален номер.

(2) При осигуряване на необходимите средства от бюджета на Националното управление по горите държавното лесничейство сключва договор със собственика. Договорът се вписва в службата по вписванията по местонахождението на имота. Разходите по вписването са за сметка на заявителя. Изпълнението на договора започва след вписването му и след заплащане от заявителя на разходите по вписването.

(3) Страните договарят количеството дървесина, което всяка от тях ще получи при сечта.

(4) Стойността на договореното количество дървесина за държавното лесничейство не може да бъде по-малка от стойността на общия размер на направените разходи от бюджета на Националното управление по горите за създаване на културата, изчислени към датата на подписване на договора.

 

Чл. 62. Новосъздадените култури се отглеждат до тяхното склопяване, но не повече от 10-годишна възраст.

 

Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Предоставянето на междуредия в новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища за земеделско ползване по смисъла на чл. 15г от Закона за горите се извършва от държавното лесничейство след подаване на писмено заявление от кандидат-ползвателя.

(2) В заявлението по ал. 1 се посочват:

1. името на лицето-заявител;

2. постоянен адрес за заявител - физическо лице, и адрес на управление по съдебна регистрация за заявител - юридическо лице и едноличен търговец;

3. заявена площ за селскостопанско ползване по местонахождение.

(3) Ползвателят извършва за своя сметка предвидените за съответната година лесовъдски мероприятия в културата и е длъжен да опазва от повреди засадените фиданки.

(4) Заплатените такси от ползвателя не подлежат на възстановяване при предсрочно прекратяване на договора.

 

Чл. 63а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Държавата запазва правото си на собственост върху дървесината, налична към датата на учредяване правото на ползване върху площите, предоставени по чл. 42, ал. 7 от Закона за горите.

(2) Върху предоставените площи се създават горски култури, чийто срок за отсичане е в рамките на срока, за който е учредено правото на ползване. Изключение се допуска само при залесяване с корков дъб.

(3) Дървесината, произведена в срока на предоставеното право на ползване, е собственост на ползвателя.

(4) Ползването на дървесина, както и провеждането на лесовъдските мероприятия в предоставените площи се извършват съгласно Закона за горите и одобрените лесоустройствени проекти.

 

Чл. 64. Култури и възобновителни участъци, застрашени от паша на домашни животни и повреди от дивеч, се ограждат.

 

Чл. 65. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Държавните лесничейства, държавните дивечовъдни станции и другите собственици на новосъздадени горски култури в горския фонд и върху земеделски земи ежегодно извършват инвентаризация на културите при условията и по реда на наредбата по чл. 42, ал. 1 от Закона за горите.

(2) Всички горски култури се инвентаризират до 3-годишна възраст, а създадените във високопланинската зона над 1600 м надморска височина и върху земи със силна или много силна ерозираност на почвата - до петата година.

(3) Културите с установен при инвентаризацията среден процент на прихващане от 25 до 80 на сто подлежат на попълване, а културите с прихващане под 25 на сто - на презалесяване. Попълват се и културите с над 80 на сто прихващане, в които са загинали на петна не по-малко от 5 на сто от броя на първоначално засадените фиданки на декар.

(4) Културите, подлежащите на презалесяване, както и културите, унищожени от природни бедствия, паша, болести, вредители и незаконни сечи в периода от провеждане на последната инвентаризация до извършване на плановата лесоустройствена ревизия, се отписват от регистъра на горските култури.

 

Чл. 67. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 68. Местното население, взело участие в почистването на площите за залесяване в държавния горски фонд, може да придобива безвъзмездно вършината и отпадъчната дървесина, получена след сечта.

 

Чл. 69. Собствениците на земи и гори, граничещи непосредствено с реки, потоци, канали и др., засаждат в един или няколко реда тополи, върби, елши, платани и др., когато те не пречат или не представляват опасност за други дейности.

 

Чл. 70. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 71. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Възстановяването на нарушени терени в горския фонд се извършва по проекти за техническа и биологична рекултивация, изготвени съгласно изискванията на Наредба № 26 от 1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

(2) Земи и гори от горския фонд - публична и частна държавна собственост, върху които е учредено право на ползване и/или сервитути по чл. 16 от Закона за горите, се предават на собственика рекултивирани и почистени от строителни отпадъци след изпълнението на целта, за която е учредено правото, или след приключване на срока на ползване.

(3) Приемането на терените по ал. 2 се извършва от комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието и горите или на упълномощено от него длъжностно лице.

(4) Протоколът от работата на комисията с направените констатации и предписания се утвърждава от министъра на земеделието и горите.

(5) Не се учредява право на ползване и сервитути върху други терени, включващи земи и гори от горския фонд - публична и частна държавна собственост, на ползватели, които не са спазили изискванията по ал. 2.

 

Чл. 73. Националното управление по горите участва в изготвянето на национални и международни програми и проекти за борба с ерозията в горския фонд, като съгласува предвидените в тях мероприятия със собствениците.

 

Раздел II.
Провеждане на възобновителни, отгледни и санитарни сечи

Чл. 74. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(2) Начинът и редът за провеждане на сечите в дървостоите или за отсичане на отделните дървета в едно насаждение за определен период определят системата на сеч.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(4) Собствениците на гори провеждат възобновителни, отгледни и санитарни сечи с цел устойчиво и многофункционално стопанисване и трайно управление на горите, за запазване, развитие и обогатяване на горските екосистеми и на биологичното разнообразие в тях.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Поради настъпили промени след одобряване на лесоустройствените проекти, планове и програми в насаждения, непредвидени за сеч, и в насаждения, в които се налага изменение на вида, интензивността на сечта, се допуска промяна на сечта по предложение на собственика на гората или на държавното лесничейство.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Необходимостта от промяната по ал. 6 се установява от комисия, назначена от началника на Националното управление по горите или от оправомощени от него длъжности лица, в която се включват представители на заинтересуваните министерства и ведомства, участвали при съгласуването на лесоустройствения проект. Констатациите на комисията се отразяват в протокол.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Промяната се одобрява от лицата, назначили комисията по ал. 7.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) За гори - собственост на физически лица и/или на юридически лица, и/или на общини, предложението за промяна по ал. 6 се представя в държавното лесничейство.

(10) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) За горите в държавния горски фонд предложението за промяна по ал. 6 се представя в регионалното управление на горите.

(11) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В случаите, когато с промяната се предвижда провеждане на санитарни сечи, предложението се одобрява след съгласуване с лесозащитна станция.

(12) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В случаите, когато необходимостта от промяна на вида и/или интензивността на сечта е в гори, които попадат в защитена територия, в комисията по ал. 7 се включва представител на съответната регионална инспекция по опазване на околната среда и водите. Началникът на Националното управление по горите или оправомощените от него длъжностни лица по ал. 7 одобряват промяната след съгласуване на протокола на комисията от министъра на околната среда и водите.

(13) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Одобрената промяна на вида и/или интензивността на сечта е в сила до края на действие на лесоустройствения проект.

 

Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В горите се провеждат възобновителни сечи с предварително естествено семенно възобновяване, сечи за съчетаване на естествено и изкуствено възобновяване и сечи с последващо семенно и/или вегетативно възобновяване.

 

Чл. 76. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(2) При извеждане на възобновителни сечи в защитните и рекреационните гори не се допуска рязко изменение на екологичната среда. С предимство се прилагат сечите с предварително естествено семенно възобновяване и сечи, които формират сложни смесени насаждения, устойчиви на отрицателни природни въздействия.

 

Чл. 77. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(4) При успешно протичащ възобновителен процес сечите се провеждат съобразно динамиката на протичането на възобновителния процес и развитието и укрепването на подраста. В случай на затруднено или забавено възобновяване се предприемат мерки за неговото подпомагане.

(5) След окончателната фаза на сечта местата с недостатъчен подраст се залесяват с подходящи за месторастенето дървесни видове.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(7) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(8) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(9) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(10) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(11) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Санитарна сеч се провежда във всички случаи при наличие на повреди на дървостоя, причинени от биотични и/или абиотични фактори.

(12) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(13) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(14) В младите и средновъзрастните насаждения и култури, в крайните редове на полезащитните горски пояси, край линейни и пожароопасни обекти и др. може да се извършва кастрене на клоните на дърветата.

 

Чл. 78. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Началникът на регионалното управление на горите издава разрешение за продължаване срока за сеч по чл. 51, ал. 2 от Закона за горите.

 

Чл. 79. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(3) За съхраняване на биологичното разнообразие в нелесопригодните горски площи може да се провежда сеч за подмладяване.

(4) В горите на каменливи и урвести терени се допуска провеждането на санитарна сеч.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(6) В горната граница на гората не се допуска гола сеч за реконструкция.

 

Глава четвърта.
ПОЛЗВАНИЯ ОТ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД

Раздел I.
Общи положения

Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Ползването на дървесина от горите в държавния горски фонд се извършва възмездно с изключение на случаите по чл. 61, ал. 1 от Закона за горите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Възмездното ползване на дървесина се осъществява по един от следните начини:

1. по такси на корен;

2. чрез възлагане на добива и продажба на добитата дървесина от склад;

3. чрез търг, конкурс или преговори за предоставяне на сечища;

4. чрез търг, конкурс или преговори за предоставяне изпълнението на дейностите, предвидени в лесоустройствените проекти за цели лесничейства или за части от тях;

5. чрез концесия;

6. от държавните лесничейства, които самостоятелно организират и изпълняват дейностите по добив и транспортиране.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Предвидените мероприятия по лесоустройствените проекти, планове и програми в горите - изключителна държавна собственост, които не са задължение на концесионерите по договори, се извършват от държавните лесничейства.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Ползването в едно насаждение за определен период се извършва само по един от начините, посочени в ал. 2.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Не се допуска едновременно ползване в едно насаждение от двама и повече ползватели, с изключение на случаите, когато ползването се осъществява по реда на чл. 53, ал. 1 от Закона за горите.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Ползванията от горите, както и от земите от горския фонд - собственост на общините, се осъществяват по начините, посочени в ал. 2, при условията и по реда, определени с решение на общинския съвет.

(9) Ползванията от горите, както и от земите от горския фонд - собственост на физически или юридически лица, се осъществяват от техните собственици в съответствие със Закона за горите и с правилника, а разпореждането с добитите материали се извършва свободно.

 

Раздел II.
Концесии

Чл. 81. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Концесията за добив на дървесина обхваща ползването на дървесина само във:

1. насаждения, в които е предвидено последващо изкуствено възобновяване (провеждане на гола сеч и залесяване), при спазване изискванията на чл. 52 от Закона за горите;

2. насаждения, в които е предвидено последващо издънково възобновяване - насаждения, предвидени да се стопанисват като нискостеблени.

 

Чл. 82. (1) Ползването на дървесина от насаждения в обекта на концесията извън случаите, посочени в чл. 81, се извършва по реда на чл. 80, ал. 2, т. 1, 2 и 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Изпълнението на предвидените в устройствените проекти мероприятия, необхванати от предоставената концесия за добив на дървесина, се организира от държавното лесничейство в горите - държавна собственост, и от общините - в горите - общинска собственост.

 

Чл. 83. Срокът на действие на концесионния договор за гори от държавния и общинския горски фонд не може да бъде по-дълъг от срока на действие на устройствения проект, план или програма.

 

Чл. 84. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) Държавните лесничейства контролират концесионера относно спазването на разпоредбите на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите и специалните разпоредби за горите в защитените територии.

 

Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При предоставяне на концесия за добив на дървесина и на странични горски продукти в гори - държавна и общинска собственост, не се допуска ограничаване на свободния достъп до обекта на концесията.

 

Раздел III.
Ползване на дървесина

Чл. 86. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Годишното ползване се осъществява в съответствие с определеното ползване с лесоустройствените проекти, планове и програми.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Планирането на ползването на дървесина от горите по ал. 1 включва дейностите по ежегодния подбор на подлежащите за сеч насаждения и определяне обема на годишното ползване. Насажденията се групират така, че да обхванат всички предвидени за сеч насаждения в дадения район.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Годишното ползване по ал. 1 се одобрява от регионалното управление на горите по представен годишен план по образец, утвърден от началника на Националното управление по горите. Годишният план е в сила за календарната година, за която е изготвен и одобрен.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Годишният план се изготвя по видове сечи, видове гори и дървесни видове и се представя в регионалното управление на горите до 30 април в годината на маркирането от:

1. държавното лесничейство - за ползване в държавния горски фонд;

2. общината чрез държавното лесничейство - за ползване в горите - общинска собственост.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В плана за годишно ползване на дървесина могат да се включат насаждения въз основа на одобрена по реда на чл. 74 промяна на вида и/или интензивността на сечта с план-извлечение по образец, утвърден от началника на Националното управление по горите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Към план-извлеченията по ал. 5 се прилага обяснителна записка, в която се посочва основанието, налагащо промяната, а когато предлаганата сеч ще се провежда в част от насаждението, се прилага и скица.

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) По време на лесоустройство до утвърждаване на лесоустройствения проект за насаждения, в които се планира ползване, се изготвя план-извлечение, което се съгласува с лицето, на което е възложено изработването на лесоустройствения проект, и се одобрява по реда на чл. 74.

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) План-извлечения се изготвят и за промяна на вида и/или интензивността на сечта в насаждения, в които се провежда научноизследователска и учебно-опитна дейност, като те се одобряват след решение на съответния научен (факултетен) съвет.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Ползването в гори - собственост на физически лица и/или на юридически лица, се извършва въз основа на заявление по образец, подадено от собствениците или от упълномощено от тях лице, одобрено от директора на държавното лесничейство. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. документ за собственост;

2. удостоверение за наследници, когато гората е възстановена на наследниците на починал собственик;

3. нотариално заверено пълномощно, когато заявителят не е собственик;

4. технологичен план по образец, когато се налага прокарване на горски пътища или опазване на подраст;

5. предложение за промяна на вида и/или интензивността на сечта, ако такава се налага.

(10) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) За ползване в гори - собственост на физически лица и/или на юридически лица, с площ на всеки поземлен имот под 20 дка към заявлението по ал. 9 се прилагат документите по т. 1, 2 и 3.

 

Чл. 87. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Маркирането на дърветата за сеч в държавните и общинските гори се извършва след одобряване на годишния план и/или план-извлечението.

(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Маркирането на дърветата за сеч в горите - собственост на физически лица и/или на юридически лица, се извършва преди подаване на заявлението по чл. 86, ал. 9.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В случаите, в които е предложена промяна на вида и/или интензивността на сечта в горите - собственост на физически лица и/или на юридически лица, маркирането на дърветата за сеч се извършва след одобряване на предложението по реда на чл. 74.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Маркирането на дърветата за сеч се извършва в облистено състояние освен в случаите, когато сечта е с интензивност 100 на сто.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(6) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(7) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Маркирането на насажденията, предвидени за сеч, се извършва от служителите по горите и от лицата, вписани в публичния регистър по чл. 39, ал. 2 от Закона за горите.

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В процеса на маркиране се определя подходяща технология за добив на дървесината.

(9) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) За определената технология и наличната пътна мрежа лицето, което извършва маркирането, изготвя технологична схема.

(10) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Изчисляването на обема и категориите дървесина се извършва по утвърдена от началника на Националното управление по горите нормативно-справочна база и/или по действащия лесоустройствен проект, като се изготвя сортиментна ведомост и/или карнет-опис по образец.

(11) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Регионалните управления на горите проверяват и контролират не по-малко от 20 на сто от маркирания лесосечен фонд за държавните и общинските гори по видове гори и видове сечи, като се обхваща работата на всички участници в маркирането.

(12) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Директорът на държавното лесничейство и неговият заместник осъществяват контрола върху целия маркиран лесосечен фонд на съответното държавно лесничейство.

(13) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) За горите - собственост на физически лица и/или на юридически лица, контролът се извършва от директора на държавното лесничейство или от упълномощено от него длъжностно лице.

(14) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) За резултатите от контрола по маркирането на насажденията се съставя констативен протокол по образец.

(15) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В комплектувания лесосечен фонд приоритетно се включват насаждения, в които:

1. не е приключила сечта;

2. ще се извеждат санитарни сечи;

3. е възникнала необходимост от събиране на суха и паднала дървесина.

(16) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В комплектувания лесосечен фонд не се включват насаждения, които са маркирани преди повече от две години. За включването им те се премаркират.

(17) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Държавното лесничейство до 15 октомври на годината, предхождаща годината на започване на сечта, изготвя и представя за одобряване от регионалното управление на горите опис на комплектувания лесосечен фонд за държавните гори и отчет на комплектувания лесосечен фонд.

(18) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Регионалното управление на горите до 31 октомври на годината преди сечта представя в Националното управление по горите обобщен отчет на комплектувания лесосечен фонд.

(19) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Промени в комплектувания лесосечен фонд могат да се извършват само от регионалното управление на горите след писмено искане от държавното лесничейство.

(20) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Държавното лесничейство до 15 януари в годината на сечта записва одобрения опис по ал. 18 в книга за ползването, изготвена по образец.

(21) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Държавното лесничейство води книга за ползването от гори - собственост на физически лица, на юридически лица и на общини.

(22) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Регионалното управление на горите проверява и заверява книгите за ползване по ал. 20 и 21 до 20 януари на следващата година.

 

Чл. 87а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Процедурите за предоставяне ползването на дървесина от горите се провеждат в съответствие с график, одобрен от:

1. началника на регионалното управление на горите - за процедури по чл. 80, ал. 2, т. 2;

2. началника на Националното управление по горите - за процедури по чл. 80, ал. 2, т. 3 и 4.

(2) Процедурите по чл. 80 за определяне на ползвател се провеждат от 1 ноември на годината, предхождаща годината на започване на сечта.

(3) При приключване на сортоизпитвателните опити в насаждения от дървесни видове (тополи, върби, акация и др.) лицето, което провежда опитите, отправя писмено искане чрез директора на държавното лесничейство до началника на регионалното управление на горите да бъде разрешено ползването на дървесината от насажденията. Въз основа на писменото разрешение на началника на регионалното управление на горите директорът на държавното лесничейство сключва договор за ползването на дървесината с лицето, провело сортоизпитвателните опити.

 

Чл. 87б. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) Процедурите по чл. 80, ал. 2, т. 2 и 3 се организират от държавните лесничейства.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(3) Не може да участва в процедура за ползване на дървесина от държавни гори чрез търг, конкурс или преговори с потенциален ползвател кандидат, който:

1. е обявен в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;

2. се намира в ликвидация;

3. е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

4. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

5. не отговаря на техническите или на квалификационните изисквания за извършване ползването на дървесината, определени в заповедта за откриването на процедурата и в условията за провеждането й;

6. е "свързано лице" по смисъла на Търговския закон с търговец, който не отговаря на изискването по т. 4.

(4) Изискването по ал. 3, т. 3 се отнася за управителите или за изпълнителните членове на управителните органи на кандидатите.

(5) Обстоятелствата по ал. 3, т. 4 се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, а обстоятелствата по ал. 3, т. 1, 2, 3 и 6 - с декларация.

 

Чл. 87в. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) Търгове за ползване на дървесина от държавния горски фонд може да се провеждат за всички обекти, с изключение на случаите по ал. 4.

(2) Търговете се провеждат с явно или тайно наддаване.

(3) В процедура по търг с явно наддаване едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат.

(4) Конкурс за ползване на дървесина от държавния горски фонд се провежда задължително в следните случаи:

1. за обекти, чиято начална цена е не по-малко от 100 000 лв.;

2. за обекти, в които освен ползване на дървесина е предвидено и извършване на лесовъдски и/или ловностопански мероприятия.

(5) Правото на ползване на дървесина от държавния горски фонд може да се предоставя чрез преговори с потенциални ползватели:

1. за обекти, предложени на търг или конкурс, за които не са се явили кандидати;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) за обекти, в които се налага спешно усвояване на дървесината поради повреди от биотични или абиотични фактори;

3. за обекти, в които се провежда учебно-производствена и научноизследователска дейност;

4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) за задоволяване потребностите на потребители с годишен обем на преработената през предходната година от тях технологична дървесина на територията на Република България не по-малко от 50 000 куб. м;

5. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) за усвояване на дървесината от изключените площи от държавния горски фонд;

6. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) за усвояване на дървесината от площи от държавния горски фонд, върху които е учредено право на ползване и/или сервитути.

(6) В случаите по ал. 5, т. 4 преговорите се провеждат от Националното управление по горите, което сключва рамков договор със спечелилия участник. Въз основа на рамковия договор спечелилият участник сключва договорите за ползване на дървесина с директорите на държавните лесничейства.

(7) Когато обектът по ал. 5, т. 4 е в района на дейност на едно регионално управление на горите, началникът на Националното управление по горите може да разпореди преговорите да се проведат от съответното регионално управление.

 

Чл. 87г. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) Заповедта за провеждане на търг се издава от началника на регионалното управление на горите.

(2) Заповедта за провеждане на търга съдържа:

1. номер на обекта и списък на насажденията, включени в него;

2. вид на търга;

3. начална и/или крайна цена без данък върху добавената стойност;

4. условия и размер на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение;

5. условия за плащане на цената;

6. техническите и квалификационните изисквания за извършване на ползването;

7. време и начин за оглед на обектите;

8. цена на тръжните документи и място, откъдето може да се получат;

9. срок, до който трябва да бъде депозирана офертата;

10. място, ден и час на провеждане на търга;

11. дата за провеждане на повторен търг.

(3) Със заповедта по ал. 1 се утвърждава тръжната документация, която съдържа:

1. проект на договор;

2. текст на обявата за провеждане на търга;

3. списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в търга;

4. основанията за декласиране на участник;

5. началната цена на всяка категория дървесина за всяко насаждение, включено в обекта;

6. изисквания към подизпълнители, когато ползването ще бъде осъществявано по този начин;

7. други условия и изисквания.

(4) Към тръжната документация се прилага копие от заповедта по ал. 1.

(5) В условията по ал. 3 могат да се определят и срокове за сеч и извоз по насаждения.

(6) Размерът на стъпката е от 0,5 до 10 на сто от началната цена.

 

Чл. 87д. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) Кандидатът представя парична гаранция за участие в процедурата по предоставяне на ползването в размер от 5 до 10 на сто от началната цена на обекта.

(2) Кандидатът, определен за ползвател, представя гаранция за изпълнение на договора, която се освобождава след неговото приключване. Размерът на гаранцията се определя в абсолютна стойност като процент от стойността на договора, но не повече от 20 на сто.

(3) Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

1. банкова гаранция;

2. парична сума.

(4) Гаранцията за участие се задържа, когато кандидат в процедурата:

1. оттегля предложението си след изтичането на срока за подаване на офертите;

2. подаде жалба срещу решението за класирането до решаването на спора от съда;

3. е определен за изпълнител, но не сключи договор.

(5) Гаранциите за участие на некласираните кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след изтичането на срока за подаване на жалба срещу заповедта за класиране. В същия срок се освобождават гаранциите на всички кандидати при прекратяване на процедурата.

(6) Гаранциите за участие на класираните кандидати, с изключение на спечелилия, се освобождават в срок 3 работни дни след сключването на договора.

(7) Гаранциите се освобождават, без да се дължат лихви за периода, през който средствата законно са престояли по сметките на Националното управление по горите и неговите органи.

(8) В срок 3 дни от влизането в сила на заповедта за класиране спечелилият участник представя гаранция по ал. 2 в размер на разликата между дължимата гаранция за изпълнение на договора и внесената гаранция за участие.

(9) Гаранцията за изпълнението на договора се връща, съответно се освобождава след освидетелстване на всички сечища в обекта и заплащане на дължимите суми по договора.

 

Чл. 87е. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Търгът се оповестява публично не по-малко от 14 дни предварително чрез обява в местен вестник или в централен ежедневник. В обявата се вписват данните по чл. 87г, ал. 2, т. 1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10.

(2) Обявата за търга се поставя на определените места в сградата на общинската администрация и на държавното лесничейство.

(3) Повторният търг се провежда на същото място и в същия час до 14 дни след датата на първия търг.

(4) След изтичането на срока за подаване на офертите началникът на регионалното управление на горите издава заповед, с която определя състава на комисията за провеждане на търга и възнаграждението на членовете, които не са служители на Националното управление по горите, неговите органи и поделения, което е за сметка на приходите по чл. 87г, ал. 2, т. 8.

(5) Комисията по провеждането на търга се състои най-малко от 5-има членове. Определят се и двама резервни членове. Председател на комисията е служител на Националното управление по горите, регионалното управление на горите или държавното лесничейство.

(6) Комисията може служебно да събира доказателства за обстоятелствата по чл. 87б, ал. 3.

(7) На заседанието на комисията се води протокол. Ако някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола и към него се прилагат писмени мотиви. В 3-дневен срок от приключването на работата си комисията представя на началника на регионалното управление на горите протокола и цялата документация, събрана в хода на провеждането на търга.

(8) Член на комисията не може да бъде лице, което:

1. има материален интерес от възлагане на ползването;

2. е "свързано лице" по смисъла на Търговския закон с някой от кандидатите в процедурата или с членове на техните управителни и/или контролни органи.

(9) Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията. За обстоятелствата по тази алинея и по ал. 8 те представят декларация при назначаването им.

(10) Комисията взема решения с обикновено мнозинство.

(11) Участниците в търга представят:

1. документ за закупени тръжни книжа;

2. документ за внесена гаранция за участие;

3. удостоверение от компетентните държавни органи, че кандидатът няма изискуеми задължения към държавата и към осигурителни фондове или официален документ за допуснато отсрочване или разсрочване на задълженията;

4. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;

5. документ за данъчна регистрация и БУЛСТАТ;

6. декларация за обстоятелствата по чл. 87б, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 6;

7. доказателства, че кандидатът отговаря на техническите и квалификационните изисквания за извършване на ползването, определени в заповедта за откриване на процедурата и в условията за провеждането й;

8. документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата;

9. нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва с представител;

10. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) документ, удостоверяващ обстоятелството, че търговецът е вписан в публичния регистър на Националното управление по горите по чл. 57а от Закона за горите.

 

Чл. 87ж. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) При търг с явно наддаване кандидатът попълва заявление по образец, утвърден от началника на Националното управление по горите, и получава пореден номер за съответния обект.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Кандидат, който участва за няколко обекта в една тръжна сесия, представя на комисията един комплект документи по чл. 87е, ал. 11, т. 3 - 7 и 10. По чл. 87е, ал. 11, т. 1 и 2 кандидатите представят документ за всеки обект поотделно.

(3) (Попр. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Документите по чл. 87е, ал. 11, т. 8 и 9 се представят на комисията при откриването на процедурата.

(4) В деня и часа, определени за провеждането на търга, председателят на комисията проверява присъствието на членовете на комисията. При отсъствие на председателя на комисията функциите му се поемат от секретаря.

(5) Процедурата се прекратява с мотивирана заповед на органа, който я е открил, в случаите, когато:

1. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия;

2. кандидатите, класирани на първо и второ място, последователно откажат да сключат договор;

3. отпаднат основанията за провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, които не са могли да бъдат предвидени от органа, издал заповедта за откриването й.

(6) В случаите по ал. 5, т. 3 гаранциите за участие в процедурата се освобождават.

(7) При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно провеждането на търга, се насрочва нова процедура по реда на чл. 87г.

(8) В случаите по ал. 5, когато се прекратява вече започната тръжна процедура поради невъзможност за продължаването й или се насрочва нова, участниците, обявени до този момент за спечелили отделни обекти - предмет на търга, запазват правата си.

(9) Когато за участие в търг с явно наддаване е регистриран само един кандидат, търгът не се провежда и се отлага за датата на повторния търг.

(10) Когато на търг с явно наддаване се яви само един от регистрираните кандидати, търгът се отлага с един час. В случай че и след този срок не се яви друг от регистрираните кандидати, търгът се отлага за датата на повторния търг.

(11) Когато на търга не се яви кандидат, търгът се обявява за непроведен и се провежда на датата, определена за повторен търг в заповедта на началника на регионалното управление на горите.

(12) Когато на търга, провеждан повторно в случаите по ал. 8, 9 и 10, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

(13) Присъствието на представител на кандидата при провеждането на процедурата е задължително.

(14) При търг с явно наддаване председателят на тръжната комисия обявява ясно обекта на търга, началната и/или крайната цена и стъпката.

(15) Търгът с явно наддаване се провежда по следния ред:

1. председателят или определен от него за водещ търга член на комисията обявява последователно нарастването над началната цена; всяко увеличение е в размер една стъпка и се разграничава със звуков сигнал;

2. наддаването се извършва от допуснатите за участие кандидати, които вдигат раздадените им номера и обявяват гласно размера на цената; обявената от участника цена го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на грешка;

3. печели този от участниците, който първи заяви, че купува на обявената от водещия цена; председателят обявява номера на спечелилия участник, класирания на второ място, достигнатата цена и закрива търга за този обект.

(16) Търгът с отстъпка се провежда по следния ред:

1. председателят или определен от него за водещ търга член на комисията последователно обявява намаляването под началната цена; всяко намаление е в размер една стъпка и се разграничава със звуков сигнал;

2. печели този от участниците, който първи заяви, че купува на обявената от водещия цена с вдигане на номера си и гласно обявяване на размера на цената; обявената от участника цена го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на грешка;

3. председателят обявява номера на спечелилия участник, достигнатата цена и закрива търга за този обект.

(17) Преди третото обявяване на последната достигната цена при търг с явно наддаване и преди достигането на крайната цена при търг с отстъпка председателят на комисията или водещият търга прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключването на наддаването или отстъпката със звуков сигнал.

(18) Когато в търга участват повече от двама кандидати и обектът бъде продаден на начална цена, обявена само от един от участниците, класираният на второ място се определя чрез жребий.

(19) В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание да купят, включително по начална цена или по крайна цена, търгът за този обект се закрива, а внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват.

 

Чл. 87з. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) При търгове с тайно наддаване офертите се депозират преди процедурата в държавното лесничейство, без да се отварят пликовете, като се вписват в регистър по образец, одобрен от началника на Националното управление по горите. При приемане на офертата на приносителя се издава документ, върху който се отбелязват датата и часът на подаването й.

(2) Офертите се депозират в запечатан непрозрачен плик. Върху него се записват името на офериращия и пълното наименование на обекта на търга. В плика се поставят:

1. документите по чл. 87е, ал. 11, с изключение на тези по т. 8 и 9;

2. офертата за цена, изписана цифром и словом за всеки обект, поставена в отделен непрозрачен запечатан плик, обозначен с надпис "Офертна цена", номерът на обекта и името на кандидата.

(3) Документите по чл. 87е, ал. 11, т. 8 и 9 се представят на комисията при откриването на процедурата.

(4) Участниците в търгове с тайно наддаване нямат право да подават повече от една оферта за един обект, както и да правят допълнения или изменения в предадени вече оферти.

(5) След изтичането на срока за предаване на офертите се изготвя извлечение от регистъра, което заедно с пликовете се предоставя на председателя на комисията. Председателят обявява откриването на търга. Комисията проверява самоличността на участниците и констатира дали са изпълнени условията за провеждането на търга.

(6) Комисията в открито заседание отваря пликовете и проверява дали в тях са приложени всички необходими документи.

(7) За всеки обект председателят обявява допуснатите до участие кандидати и техните поредни номера, декласираните участници и основанието за отстраняването им.

(8) Пликовете с офертните цени се групират за всеки предлаган обект, без да се отварят. След това се пристъпва към обявяване на всеки обект по реда, посочен в обявата.

(9) Присъствието на представител на кандидата при провеждането на процедурата е задължително.

(10) Представители на кандидатите, допуснати за участие в процедурата за съответния обект, имат право да присъстват при отварянето на пликовете с офертните цени. Присъствието на представителите на кандидатите се отбелязва в протокола.

(11) Когато при търг с тайно наддаване в срока за подаване на предложенията е подадена само една оферта, комисията я отваря и обявява кандидата за спечелил обекта, ако офертата му е изготвена в съответствие с условията за провеждане на процедурата.

(12) Когато при търг с тайно наддаване се яви представител само на един от кандидатите, подали оферта за обекта, комисията отлага процедурата с един час, и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил обекта, ако офертата му е изготвена в съответствие с условията за провеждане на процедурата.

(13) Търгът се печели от предложилия най-висока цена, което се обявява пред участниците от председателя на комисията. Председателят на комисията обявява и класирания на второ място и закрива търга за този обект.

(14) При предложена еднаква най-висока цена от няколко участници търгът продължава между тях като търг с явно наддаване и започва от тази цена, като се спазват изискванията на чл. 87ж, ал. 15.

(15) В случай че участниците по ал. 14 не наддават, спечелилият се определя чрез жребий.

 

Чл. 87и. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) Конкурс се провежда при условията и по реда за провеждане на търг с тайно наддаване. Освен реквизитите по чл. 87г, ал. 2 заповедта за провеждане на конкурс съдържа и:

1. критерии за оценка на офертите на участниците:

а) цена;

б) условия за плащане на цената;

в) срок за извършване на ползването и/или срок за изпълнение на мероприятията;

г) (попр. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) доказателства за търговска репутация, освен ако кандидатът не е придобивал право за ползване на дървесина от държавните гори;

д) други критерии;

2. тежестта на критериите за оценяване в комплексната оценка на офертите;

3. начина за определяне на величината на отделните критерии и за определяне класирането на кандидатите.

(2) При провеждане на конкурс комисията проверява дали представените оферти отговарят на условията, посочени в конкурсната документация, и определя допуснатите до участие кандидати, декласираните участници и основанията за отстраняването им за всеки обект поотделно. Комисията може служебно да събира доказателства за обстоятелствата по чл. 87б, ал. 3.

(3) За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чиято оферта е с най-висока оценка. При еднаква оценка за спечелил се обявява кандидатът, чиято оферта е получила най-висока оценка по критерия с най-голяма тежест.

(4) Комисията изготвя протокол по образец в 4 екземпляра - за спечелилия процедурата, за класирания на второ място, за продавача и за регионалното управление на горите. Протоколът се подписва от членовете на комисията. Копие от протокола се предоставя и на некласираните кандидати при поискване.

(5) При конкурс, проведен на основание чл. 87в, ал. 4, т. 2, гаранцията за изпълнение се връща след изготвянето и на предавателно-приемателен протокол за извършването на лесовъдските и/или ловностопанските мероприятия.

(6) Протоколът по ал. 5 се подписва и от представител на търговеца - лесовъд, лицензиран за извършване на съответната дейност.

 

Чл. 87к. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) В срок 3 работни дни от получаване на протокола за работата на комисията органът, издал заповедта за откриване на търга или конкурса, издава заповед за определяне на резултата от класирането.

(2) Кандидатите се уведомяват писмено за резултатите от класирането.

 

Чл. 87л. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) Заповедта за провеждане на процедура за преговори с потенциални ползватели се издава от директора на държавното лесничейство, а в случаите по чл. 87в, ал. 5, т. 4 - от началника на Националното управление по горите, съответно на регионалното управление на горите, и съдържа реквизитите на заповедта по чл. 87г, ал. 2.

(2) Със заповедта по ал. 1 се одобрява документацията за участие в преговорите, в която се съдържат изискванията на чл. 87г, ал. 3 и 4. За гаранциите по преговорите се прилагат съответно правилата на чл. 87д.

(3) Заповедта се обявява по реда на чл. 87е, ал. 1 и 2.

(4) Органът по ал. 1 отправя покана до определен от него кандидат или кандидати. В поканата се съдържат данните от заповедта по ал. 1.

(5) Преговорите се провеждат в срок до 20 дни от датата на публикуване на заповедта по ал. 1.

(6) Предложения за участие в процедура за преговори с потенциални ползватели могат да подават и кандидати, до които не е отправена покана. Не може да бъде отказано приемането и разглеждането на тези предложения.

(7) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Органът по ал. 1 договаря условията на ползване или възлагане на добива с оглед запазване интересите на страните.

(8) Преговорите се провеждат от комисия в състав, определен съгласно изискванията на чл. 87е, ал. 4. За условията и реда за назначаването и работата на комисията се прилагат съответно правилата на чл. 87е, ал. 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

(9) За прекратяване на започнати процедури се прилагат съответно правилата на чл. 87ж, ал. 5, 6, 7 и 8.

(10) Кандидатите за участие нямат право да подават повече от една писмена оферта за един обект. В хода на преговорите кандидатите имат право да променят и допълват офертата си.

(11) Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от негов упълномощен представител. Върху плика се отбелязват обектът на преговорите и адресът на подателя. В плика се поставят:

1. документите по чл. 87е, ал. 11, с изключение на тези по т. 8 и 9;

2. офертата за цена, изписана цифром и словом за всеки обект, поставена в отделен непрозрачен запечатан плик, обозначен с надпис "Офертна цена", номерът на обекта и името на кандидата.

(12) Документите по чл. 87е, ал. 11, т. 8 и 9 се представят на комисията при откриването на процедурата.

(13) Офертите се депозират в държавното лесничейство, а в случаите по чл. 87в, ал. 5, т. 4 - в Националното управление по горите, съответно в регионалното управление на горите, съгласно правилата на чл. 87з, ал. 1 - 5.

(14) Оферта, представена след изтичането на крайния срок, не се приема. Не се приема и оферта в незапечатан или с нарушена цялост плик. Такава оферта се връща на кандидата срещу разписка и това се отбелязва в регистъра.

(15) Не се отварят оферти, подадени от кандидат, чийто представител не присъства на заседанието, както и оферти, поставени в плик с нарушена цялост.

(16) Комисията служебно следи за редовността на представените документи, както и за спазването на условията и изискванията за участие в процедурата. При поискване кандидатите имат право да получат копие от протокола.

(17) Преди отварянето на пликовете с офертните цени комисията дава възможност на допуснатите до участие кандидати да променят ценовата си оферта. Промяната на офертата се извършва в писмена форма, без представителите на кандидатите да напускат залата за провеждането на процедурата.

(18) Алинея 17 не се прилага в случаите, когато има само един допуснат до участие кандидат.

(19) Присъствието на представители на кандидатите, допуснати за участие в процедурата за съответния обект, при отварянето на пликовете с офертните цени е задължително. Присъствието се отбелязва в протокола.

(20) Комисията не отваря плика с офертната цена и не разглежда офертата на кандидат, чийто представител не присъства на заседанието.

(21) Когато някой от кандидатите е упражнил правото си по ал. 17, комисията не отваря първия плик с офертната цена и отбелязва върху него, че офертата е оттеглена.

(22) Когато няколко кандидати са предложили еднаква най-висока цена, комисията им дава възможност да променят офертната си цена. При отказ на кандидатите да променят предложението си класираният на първо място се определя чрез жребий.

(23) Допускането на кандидатите до участие, изменението на офертите по ал. 17 и 22 и отварянето на пликовете с офертните цени се извършват в едно заседание.

(24) В срок 3 работни дни след приключването на работата комисията предава протокола на директора на държавното лесничейство, а в случаите по чл. 87в, ал. 5, т. 4 - на началника на Националното управление по горите, съответно на регионалното управление на горите.

(25) За спечелил преговорите се обявява кандидатът, предложил най- висока цена.

(26) В срок 3 работни дни от получаването на протокола за работата на комисията органът, издал заповедта за откриване на процедурата, издава заповед за определяне на резултата от класирането.

(27) Кандидатите се уведомяват писмено за резултатите от класирането.

 

Чл. 87м. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) Договор със спечелилия процедурата се сключва в писмена форма в едноседмичен срок от влизането в сила на заповедта за определяне на резултатите от класирането. В договора задължително се включват условията, при които е спечелен обектът.

(2) При отказ на спечелилия участник да сключи договор в срока по ал. 1 се поканва вторият класиран. Ако и той откаже да сключи договор в 7-дневен срок, органът, издал заповедта за определяне на резултатите от класирането, прекратява процедурата.

 

Чл. 87н. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Насажденията, включени в обекта, се предават на ползвателя от директора на държавното лесничейство или от упълномощено от него длъжностно лице с подписване на предавателно-приемателен протокол и издаване на писмено позволително за сеч и извоз. Протоколът и позволителното за сеч и извоз се подписват от представител на търговеца - лицензиран лесовъд.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Добитата дървесина се фактурира по категории или сортименти. Цената на всяка категория дървесина или сортимент се определя пропорционално на съотношението между достигнатата и началната цена на обекта.

(3) Когато в условията за провеждане на процедурата е предвидено плащане на цената на вноски и не е определен друг срок за заплащане на първата вноска, тя се заплаща в 30-дневен срок от получаване на позволителното за сеч.

(4) Размерът на първата вноска е не по-малък от 10 на сто от достигнатата стойност на правото на ползване за насаждението. Останалата част от цената по договора се заплаща на месечни вноски в размер, определен на базата на остатъка от стойността на обекта, разделен на броя на месеците по срока за извоз, определен в позволителното за сеч.

(5) Държавното лесничейство издава позволителни за транспортиране до размера на внесените от ползвателя вноски.

(6) Позволителните за транспортиране се подписват от упълномощен представител на търговеца.

(7) Правото на собственост върху добитата дървесина преминава върху купувача от момента на издаване на позволително за транспортиране.

(8) Документите по чл. 94, ал. 6 се издават от упълномощено длъжностно лице, което има сключен трудов договор с ползвателя.

(9) Когато крайният срок за плащане на цената на обекта не е посочен в условията за провеждане на процедурата, той се определя в договора.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Констативният протокол за освидетелстване на сечището се подписва от лицето, регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика за дейността по чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за горите, с което ползвателят има сключен трудов договор.

 

Чл. 87о. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) Директорът на държавното лесничейство прекратява договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, в случаите, когато:

1. купувачът не плати някоя от дължимите вноски или цената на обекта в срока, посочен в договора;

2. по време на действието на договора в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата ползвателят вече не отговаря на някое от изискванията по чл. 87б;

3. по време на изпълнението на договора бъде установено, че купувачът е подписал декларация с невярно съдържание;

4. ползвателят не започне сеч в 14-дневен срок от датата на издаване на съответното позволително.

(2) При прекратяване на договора по реда на ал. 1 гаранцията за изпълнение не се връща.

(3) Купувачът няма право да предоставя на трети лица правото на ползване от обекта на търга, конкурса или преговорите.

(4) Когато след сключването на договора поради обективни причини се налага промяна на вида и интензивността на сечта в някое от включените в обекта насаждения, директорът на държавното лесничейство след извършване на инвентаризация и определяне на новите условия за осъществяване на ползването има право да предложи на ползвателя да подпише допълнително споразумение към договора и ползването в насаждението да се извърши съобразно резултатите от инвентаризацията при запазване на достигнатите цени на категориите дървесина за съответното насаждение.

(5) При отказ на купувача да сключи анекс по реда на ал. 4 директорът има право:

1. да прекрати едностранно действието на договора за това насаждение, когато купувачът не желае да извърши ползването в насаждението по ал. 4 и сечта в него не е започнала, но желае да продължи ползването във всички останали, в които не се налага промяна на вида и интензивността на сечта;

2. да спре сечта в насаждението със заповед; тогава купувачът заплаща и извозва само отсечената до този момент дървесина.

(6) В случаите по ал. 5, т. 1 на купувача се връщат вноските, които е направил за съответното насаждение.

(7) При различия между утвърдения технологичен план и приложената към условията за провеждане на процедурата технологична схема относно технологичните просеки директорът на държавното лесничейство назначава комисия, която да установи дали това води до разлики в количествата дървесина за ползване общо в насаждението и по категории.

(8) В комисията по ал. 7 се включват представители на държавното лесничейство, представител на търговеца - лицензиран лесовъд, а когато гората е собственост на физическо или юридическо лице, или на община - и представител на собственика. В комисията могат да бъдат включвани представители и на други заинтересувани лица.

(9) Комисията приключва работата си в 14-дневен срок от утвърждаването на технологичния план и отразява резултатите от проверката в протокол.

(10) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Когато има разлика между количествата дървесина, посочени в документацията за провеждане на процедурата, и количествата, или категориите, посочени в протокола по ал. 9, страните по договора сключват анекс при запазване на достигнатите цени по категории.

 

Чл. 87п. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) (Попр. - ДВ, бр. 79 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Продажбата на добитата от държавното лесничейство дървесина по реда на чл. 80, ал. 2, т. 2 и 6 се извършва по сортименти по един от следните начини:

1. чрез търг с явно наддаване;

2. чрез пряко договаряне по цени, определени съгласно методика, утвърдена от началника на Националното управление по горите.

(2) Продажбата на дървесината се извършва по отделни сортименти, групирани в пакет, или за цялото количество по един от следните начини:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) предварителна продажба на прогнозни количества;

2. продажба от временен склад.

(3) Заплащането на дървесината по ал. 2, т. 1 се извършва по действително добити и транспортирани количества.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 87р. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) Търгът се организира и провежда от комисия, назначена от директора на държавното лесничейство, в състав 3-ма или 5-има членове, включително председател.

(2) Процедурата се открива със заповед на директора на държавното лесничейство, която съдържа:

1. наименование на органа, който провежда търга;

2. вид на сортиментите и количеството по дървесни видове;

3. начална цена по сортименти или в пакет без данък върху добавената стойност;

4. размер на гаранцията за участие и на стъпката;

5. (попр. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) размер на гаранцията за изпълнение в случаите по чл. 87п, ал. 2, т. 1;

6. място, време и начин за оглед на дървесината;

7. условия и начин за плащане на цената;

8. цена на тръжните документи, време и място, откъдето могат да се получат;

9. краен срок за приемане на заявленията за участие и деня за обявяване на резултатите;

10. място, ден и час на провеждането на търга;

11. състав на комисията за провеждането на търга;

12. дата за провеждане на повторен търг;

13. други тръжни условия.

(3) Със заповедта по ал. 2 се утвърждават тръжните документи, които съдържат:

1. препис от заповедта за провеждането на търга, с изключение на ал. 2, т. 11;

2. срок за транспортиране на закупената дървесина;

3. текст на обявата за провеждане на търга;

4. списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в търга;

5. основанията за декласиране на участник.

6. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) изисквания към кандидатите.

(4) Търгът се оповестява публично най-малко 7 дни предварително чрез обява в местен вестник или в централен ежедневник. В обявата се вписват данните по ал. 2, т. 1 - 10, 12 и 13.

(5) В срока по ал. 4 обявата за търга се поставя и в кметството, на чиято територия е седалището на държавното лесничейство, и на мястото за съобщения в сградата на държавното лесничейство.

(6) Повторният търг се провежда до 3 дни след датата на първия търг на същото място и в същия час.

(7) Участниците в търга представят следните документи:

1. документ за внесена гаранция за участие;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) документ за самоличност на физическото лице - участник или представител на търговеца при провеждането на процедурата;

3. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация на търговците.

(8) За провеждането на търга се прилагат разпоредбите на чл. 87ж, ал. 1, 4, 7 - 15 и 17 - 19 вкл.

(9) За спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най-висока цена. Когато двама и повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия определя крайния купувач чрез жребий в присъствието на кандидатите.

(10) За проведения търг комисията съставя тръжен протокол в 4 екземпляра - един за купувача, един за класирания на второ място и два за продавача.

(11) Резултатите се обявяват на мястото за обяви в държавното лесничейство.

(12) Дървесината се предава на купувача след плащане на цената. Собствеността върху дървесината преминава върху купувача с издаването на позволителното за транспортиране.

(13) Ако включена в търг дървесина не е продадена, цената може да се намали до 10 на сто. Предложението за промяна на началната тръжна цена се прави от председателя на тръжната комисия до директора на държавното лесничейство.

(14) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(15) В случаите по ал. 14 директорът на държавното лесничейство издава заповед, с която определя дървесината за продажба до явяването на първия по време купувач. Заповедта се поставя на мястото за обяви в сградата на държавното лесничейство.

(16) Явилият се купувач следва да плати цената в срок до 3 работни дни.

(17) Когато за дървесината не се яви купувач в срок 30 дни, директорът на държавното лесничейство съгласувано с началника на регионалното управление на горите или с упълномощено от него длъжностно лице определя реда за разпореждане с нея.

 

Чл. 87с. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) Размерът на гаранцията за участие е не по-малък от 1 на сто от началната цена, а размерът на стъпката е от 0,5 до 10 на сто от началната цена.

(2) Гаранцията за изпълнение се определя по реда на чл. 87д, ал. 2 и 3.

 

Чл. 87т. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) Продажбата по чл. 87п, ал. 2, т. 2 се извършва при спазване на следните условия:

1. спечелилият търга заплаща предложената цена в срок до 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите;

2. ако плащането не се извърши в срока по ал. 1, гаранцията за участие се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати предложената от него цена;

3. ако и вторият по ред кандидат не извърши плащането в определения срок, тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол, че дървесината не е продадена;

4. закупената дървесина следва да се транспортира от купувача в срока, посочен в условията за провеждането на търга, който не може да бъде по-малък от 3 дни; след този срок купувачът дължи магазинаж съгласно определените тръжни условия;

5. връщането на внесената гаранция за участие, с изключение на гаранцията на спечелилия и класирания на второ място, се извършва по нареждане на председателя на тръжната комисия след подписване на тръжния протокол;

6. гаранцията за участие на класирания на второ място участник се освобождава в срок до 3 работни дни от датата на заплащане на дървесината от спечелилия търга.

 

Чл. 87у. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Дърводобивните и дървопреработвателните предприятия по чл. 57, ал. 6 от Закона за горите подават заявление до съответното държавно лесничейство или община. Заявлението се подава до 30 октомври на годината, предхождаща извършването на добива, и в него се посочва количеството дървесина по категории и/или сортименти, които предприятието желае да добие. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. решение за съдебна регистрация;

2. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;

3. документ за въвеждане в експлоатация на обекта, в който се извършва преработката на дървесина, издаден от компетентните органи;

4. декларация за количеството дървесина по категории и/или сортименти, добита или преработена от предприятието през последната година.

(2) Дървесината, която се предлага за добив, се определя въз основа на получените заявления по ал. 1 в срок до 31 декември, както следва:

1. от директора на държавното лесничейство - за горите - държавна собственост;

2. по решение на общинския съвет - за горите - общинска собственост.

(3) Възлагане на добива на дървесина се осъществява при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, като в решението за откриване на процедурата възложителят включва изискване кандидатите да отговарят на условията по чл. 57, ал. 6 от Закона за горите.

 

Чл. 87ф. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Държавното лесничейство възлага изпълнението на дейностите, предвидени в лесоустройствените проекти за лесничейства или за части от тях, включени в района му на дейност, когато:

1. на територията на съответното лесничейство не са регистрирани предприятия по чл. 57, ал. 6 от Закона за горите;

2. през предходната година усвоената дървесина от комплектувания лесосечен фонд в съответното лесничейство е по-малко от 30 на сто от одобреното годишно ползване.

(2) В дейностите по ал. 1 не се включват ползване по такса на корен и страничните ползвания от горите, когато се извършват с нестопанска цел.

(3) В обхвата на дейностите по ал. 1 се включват и поддръжката на горската пътна мрежа, и инфраструктура, както и строителството по чл. 81 от Закона за горите, предвидено за периода.

(4) Право за участие в процедурите имат търговци, които са регистрирани в публичния регистър на Националното управление по горите по чл. 57а от Закона за горите.

 

Чл. 88. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Правоимащите лица по чл. 57, ал. 9 от Закона за горите ползват дървесина от държавните гори по такса на корен по списъци, изготвени от кметовете на общините или на населените места в съответствие с определения им лимит и съгласувани от държавното лесничейство.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В списъците по ал. 5, заверени по съответния ред, се вписват трите имена и единният граждански номер на не повече от един член на домакинство.

(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Правоимащите лица по чл. 57, ал. 9 и 10 от Закона за горите ползват правата си, когато не могат да задоволят личните си нужди с дървесина от собствените им гори.

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Ползването на дървен строителен материал по чл. 37, ал. 1 от Закона за горите се извършва с разрешение от началника на Националното управление по горите или от оправомощено от него длъжностно лице въз основа на подадено заявление. Към заявлението се прилагат:

1. удостоверение за трудов и/или служебен стаж;

2. декларация по образец, утвърден от началника на Националното управление по горите.

 

Чл. 89. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) Местното население ползва дървесна маса при: реконструкции; отгледни сечи във високостеблени насаждения до 60-годишна възраст; санитарни сечи; събиране на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета; събиране на листников фураж и вършина; извършване на сечи в издънковите гори; почистване на просеки при експлоатация на обекти по чл. 16; изсичане на подлес; сеч в нискостеблените гори. На ползвателя се издава позволително за сеч и извоз.

(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) Събирането на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета в държавните гори се извършва от държавните лесничейства след инвентаризация и одобрени от регионалното управление на горите списъци на насажденията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) Събирането на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета в недържавните гори се извършва от техните собственици след одобрено от държавните лесничейства заявление.

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Ползване на отпадъчната дървесина от държавните гори по реда на чл. 88, ал. 5 се разрешава след приключване на сечта и освидетелстване на сечищата.

 

Чл. 90. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 91. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 92. Ползвателите на дървесина са длъжни:

1. да секат само маркираните за сеч дървета или дърветата в границите на определеното сечище съгласно позволителното за сеч;

2. да запазват от повреди немаркираните дървета, подраста и младиняка;

3. да пазят граничните знаци, марките и номерата на маркираните дървета за сеч;

4. да повалят дърветата така, че да пазят от задръстване пътищата, реките, каналите, граничните линии, просеките и др.;

5. правилно да разкройват повалените стебла с оглед добиването на най-ценните сортименти;

6. да отсичат всички маркирани дървета, а при гола сеч - всички дървета върху площта на сечището без оглед на дървесния вид, качеството на дървесината, теренните условия, без забранените за сеч дървета, указани в позволителното за сеч;

7. да спазват установените правила и изисквания за техническа и противопожарна безопасност при работа в горите и в горско-санитарния минимум;

8. да извозват или спускат дървесната маса само по определените от държавното лесничейство пътища и места до временните складове с одобрен технологичен план;

9. да заравят своевременно ямите, образувани при изваждане на пънове и борина.

 

Чл. 93. (1) Дърветата се секат ниско до земята. Височината на пъна, мерена от горната му страна, не трябва да надвишава 5 см - за пънове с диаметър до 20 см, и 10 см - за пънове с диаметър над 20 см.

(2) При сеч в издънкови насаждения, предвидени за издънково възобновяване, не се допуска засичане на дърветата от двете страни, както и унищожаване на пъновете.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Посоката на поваляне на дърветата се определя съобразно наклона на дървото, наклона на терена, посоката на извоза, наличния подраст и околните стоящи дървета. При поваляне на дърветата задължително се спазват правилата за безопасна работа.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Дървата се складират върху подложки на отцедливи места в правилни правоъгълни фигури с плътно нареждане, като дебелите им краища се поставят в противоположни посоки.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Когато при сечта и извоза е налице опасност от повреждане на други стоящи на корен немаркирани дървета, те следва да бъдат защитени от ползвателя по подходящ начин с подръчни материали.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) При неизпълнение на условията за сеч и извоз, установено от комисия, включваща представители на държавното лесничейство, в присъствието на собственика на гората или на ползвателя, отразено в констативен протокол, директорът на държавното лесничейство със заповед може да спре сечта и извоза на добитата дървесина до отстраняване на нарушенията, констатирани с протокола.

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Дървените материали от сечищата се извозват и спускат до временните складове по определените пътища и спускове съобразно технологичния план.

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) През периода април - октомври ползвателите на букова дървесина са длъжни да я транспортират от временен склад в срок до един месец след сечта.

(9) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Извозените дървени материали на временен склад (камионна станция или претоварен пункт) се подреждат и складират върху подложки по сортименти.

(10) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) При измерване на добитите материали в сечището или на временните складове ползвателят води опис и отбелязва с траен знак кубатурата върху челата на материалите.

 

Чл. 93а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Извозът на добита от горите дървесина се извършва по горски пътища, въжени линии и спускове по начин, който не уврежда почвата и не причинява повреди на оставащите дървета и на съществуващия подраст, на пътните платна и на съоръженията в горите, при спазване изискванията на чл. 93, ал. 5.

(2) Не се допуска движение на верижни машини по пътища с трайна настилка в горския фонд.

(3) Временни горски въжени линии се проектират и изграждат при следните условия и ред:

1. директорът на държавното лесничейство одобрява трасе за изграждане на въжени линии на базата на изготвени техническо задание и скица;

2. техническият проект за въжени линии с дължина над 500 м се одобрява от началника на регионалното управление на горите, а под 500 м - от директора на държавното лесничейство.

(4) Закриването на въжените линии се извършва с протокол, изготвен от комисия, включваща представители на държавното лесничейство. Закриването на въжените линии се извършва в присъствието на ползвателя.

(5) Изграждането на временни извозни пътища и спускове се извършва при наличието на технологичен план и скица, одобрени от директора на държавното лесничейство, като срокът за изграждане се определя в позволителното за сеч. Изградените извозни пътища и спускове се закриват с протокол, изготвен от комисия, включваща представители на държавното лесничейство. Закриването на извозни пътища и спускове се извършва в присъствието на ползвателя.

 

Чл. 94. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Дървесината, изнесена извън местата, указани за нейното измерване в позволителното за сеч и извоз, и необявена за измерване, се описва в протокол и остава в разпореждане на държавното лесничейство.

(4) Транспортирането от определените места за измерване се разрешава, след като държавното лесничейство издаде позволително за транспортиране на измерената дървесина.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Транспортирането по ал. 4 се извършва в срока, определен в позволителното за транспортиране.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Собствениците на гори са длъжни преди транспортиране на дървените материали да поставят експедиционната си марка.

(7) (Предишна ал. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Ползвателите или собствениците на дървесината преди транспортирането са длъжни да издават документ, удостоверяващ произхода и количеството на сортиментите, за всяко отделно транспортно средство. Преди транспортирането на дървесината документът се заверява от длъжностно лице, определено от директора на съответното държавно лесничейство.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Собствениците на дървесина са длъжни при претоварване (преместване) на дървените материали да издават документа, предвиден в ал. 6.

(9) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Ползвателите на дървесина представят в държавното лесничейство втория екземпляр от документите по ал. 7 и 8 в 3-дневен срок от издаването им, придружени с опис. Описът се заверява от упълномощен със заповед на директора служител на държавното лесничейство.

(10) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Образците на документите по този член се определят от Националното управление по горите.

 

Чл. 95. Собствениците на гори са длъжни с предимство да организират инвентаризирането и събирането на сухата и паднала маса в горите, като количествата се включват в лесосечния фонд за текущата година.

 

Чл. 96. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Държавното лесничейство издава позволителни за сеч и извоз до временен склад, изготвени по образец, както следва:

1. за държавните гори - на ползвателя или на длъжностно лице, оправомощено от директора на държавното лесничейство;

2. за горите - собственост на физически лица, на юридически лица или на общини - на собственика или на упълномощено от него лице.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В позволителното за сеч и извоз до временен склад се определят сроковете за сеч и извоз, като позволително се издава за всяко насаждение или имот поотделно.

(3) По уважителни причини сроковете за сеч по ал. 2 могат да бъдат продължавани до 3 месеца, но не по-късно от 31 декември на същата година.

(4) По уважителни причини сроковете за извоз могат да бъдат продължавани до 3 месеца, а за буковите материали - до 1 месец.

(5) За държавните и общинските гори сроковете за сеч и извоз се продължават от регионалното управление на горите, а за всички останали гори и за местното население - от държавното лесничейство.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Продължаването на сроковете за сеч и извоз до временен склад се разрешава въз основа на заявление, подадено не по-късно от 10 дни преди изтичането на сроковете, както следва:

1. от държавното лесничейство - за горите - държавна собственост;

2. от лицето, на което е издадено позволителното - за горите - собственост на физически лица, на юридически лица или на общини.

(7) Продължаването на сроковете за сеч и за извоз се вписва от държавното лесничейство във всички екземпляри на позволителното.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Общият срок за сеч и извоз за едно насаждение от държавните и общинските гори не може да бъде по-дълъг от 18 последователни месеца.

(9) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Позволителните за сеч и извоз до временен склад се издават на основание на утвърден от държавното лесничейство технологичен план по образец.

(10) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Технологичният план по ал. 9 се изготвя от ползвателя на дървесина, съгласува се със собственика на гората и се утвърждава от директора на държавното лесничейство.

(11) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Когато при извършване на сечта и извоза се налагат промени на утвърдения технологичен план, измененията се одобряват от директора на държавното лесничейство.

(12) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Въз основа на издаденото позволително по ал. 1 на ползвателите по чл. 57, ал. 9 и 10 от Закона за горите се издава позволително за сеч по образец.

(13) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Извозът от склад на отсечената и складирана дървесина на ползвателите по чл. 59, ал. 9 и 10 от Закона за горите се извършва след издаване на позволително за извоз по образец.

(14) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Извозът на вършината и отпадъчната дървесина по чл. 89, ал. 7 се извършва след издаване на позволително за извоз.

(15) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Почистването на сечищата се извършва едновременно със сечта и продължава до приключване извоза на дървесината до временните складове. Сечищата се почистват съгласно указанията, дадени в позволителното за сеч.

(16) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Сечищата се почистват по един от следните начини:

1. събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечищата;

2. събиране на отпадъците на купчини в сечищата;

3. разхвърляне на отпадъците равномерно по цялото сечище;

4. нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища;

5. изгаряне на отпадъците в сечището.

(17) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Начините за почистване на сечищата по ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат при всички видове възобновителни сечи, по т. 1, 2 и 3 - при отгледни сечи, а т. 4 и 5 - при голите сечи и реконструкции.

(18) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) При неизпълнение на изискванията за сечта и почистването на сечищата директорът на държавното лесничейство въз основа на констативен протокол със заповед може да спре сечта и извоза на добитата дървесина.

(19) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Забранява се почистването на сечище чрез изгаряне на отпадъци по време на пожароопасния сезон.

(20) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) При неизпълнение на изискванията за сечта и почистването на сечищата директорът на държавното лесничейство въз основа на констативен протокол има право със заповед да спре сечта и извоза на добитата дървесина.

 

Чл. 97. (1) Сечищата се освидетелстват от държавното лесничейство до 30 дни след изтичане на срока за извоз в присъствието на ползвателя или на собственика.

(2) При невъзможност за освидетелстване на сечището поради непреодолими природни условия освидетелстването се извършва до 10 дни след нормализиране на условията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) За резултата от освидетелстването на сечището се съставя констативен протокол по образец, който се подписва от представители на държавното лесничейство, от собственика на гората и от ползвателя.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В констативния протокол по ал. 3 се отразяват всички данни за изпълнението на задълженията по позволителното.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) За всяко сечище в държавното лесничейство се води досие по години.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Към досиетата по ал. 5 за сечища в държавните и общинските гори се прилагат:

1. сортиментна ведомост и/или карнет-опис на маркираната дървесина със скица на извозните пътища;

2. констативен протокол за извършена проверка на маркирането;

3. технологичен план;

4. позволително за сеч;

5. опис на позволителните за транспортиране;

6. опис на превозните билети;

7. опис на позволителните за извоз;

8. констативен протокол за освидетелстване на сечището.

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Към досието по ал. 5 за сечища в горите - собственост на физически лица и на юридически лица, се прилагат:

1. документите по чл. 86, ал. 10;

2. позволително за сеч;

3. констативен протокол за освидетелстване на сечището.

 

Чл. 98. (1) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Ползването на дървесина по чл. 61, ал. 1 от Закона за горите за изграждане на строежи по чл. 81, ал. 1 от Закона за горите се допуска по реда на Закона за горите, Закона за устройство на територията и на нормативните актове по прилагането им.

(2) (Предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Разрешение за добив на дървесина по чл. 61, ал. 1 от Закона за горите се издава от началника на регионалното управление на горите въз основа на представено искане, придружено с обяснителна записка и спецификация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) След използване на материалите, добити по чл. 61, ал. 1 от Закона за горите по предвиденото предназначение, ръководителят на съответната структура или териториално звено подписва протокол за установяване на действително вложената дървесина, който се прилага към счетоводната документация.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Когато поради обстоятелства, които не могат да бъдат предвидени, остане дървесина, добита по чл. 61, ал. 1 от Закона за горите, тя се съхранява и се използва за същите или за други цели от определените в чл. 61, ал. 1 от Закона за горите при контрол от страна на ръководителя на съответната структура или териториално звено на Националното управление по горите.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Издаденото разрешение по ал. 2 важи до края на следващата календарна година.

(6) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Разрешенията за отсичане на материалите по чл. 61, ал. 2 от Закона за горите в размер до 50 куб. м се издават от държавното лесничейство, а за по-големи количества - от регионалното управление на горите.

 

Раздел IV.
Предлагане на пазара на необработен дървен материал с описанието "класифициран по правилата на Европейската икономическа общност" (Нов - ДВ, бр. 98 от 2005 г.)

Чл. 98а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) (1) Необработеният дървен материал се класифицира по размери и/или по качество.

(2) Класифицирането на необработен дървен материал по размери се извършва чрез измерване за определяне на съответствието му с класовете по чл. 98в, ал. 1 или 6.

(3) Класифицирането на необработен дървен материал по качество се извършва чрез оглед и измерване за определяне на съответствието му с класовете по чл. 98г, ал. 4.

 

Чл. 98б. (1) (Нов - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) При класифициране на необработен дървен материал обект на измерване е:

1. обемът или масата на необработения дървен материал, изразен в плътни или пространствени кубически метри - при класифициране по размери;

2. наклонът на влакната и сбежистостта, както и наличните повреди (кривина и чепове) на необработения дървения материал - при класифициране по качество.

(2) При измерването се използва само метричната система.

(3) Инструментите, с които се извършва измерването на необработения дървен материал, са обект на метрологичен контрол и трябва да бъдат поддържани в изправност.

(4) Необработеният дървен материал на дълги секции се измерва, като се измерва поотделно всяка единица (стъбло) от материала.

(5) Необработеният дървен материал на дълги секции с неправилна форма се измерва, като се измерват поотделно секции от всяко стъбло.

(6) Обемът на всяка единица от материала се изчислява въз основа данните, получени в резултат на измерване на дължината и на диаметъра със или без кора. Обемът се изчислява с точност до втория десетичен знак съгласно таблици за обемите на облите дървени материали, утвърдени със заповед на началника на Националното управление по горите, която се обнародва в "Държавен вестник".

(7) Измерените стойности на диаметъра се определят в цели числа, закръглени към по-малката стойност. Когато диаметърът се измерва с кора, измерените стойности на диаметъра се намаляват с дебелината на кората и определянето на съответствието на материала с някой от класовете се извършва въз основа на намалените стойности.

(8) Когато измерената стойност на диаметъра без кора е по-малка или равна на 19 cm, диаметърът се измерва чрез едно измерване на стъблото с клупа за измерване на диаметъра.

(9) Когато измерената стойност на диаметъра без кора е по-голяма от 20 cm, диаметърът се измерва чрез две пресичащи се под прав ъгъл измервания (по възможност обхващащи най-тесния и най-широкия диаметър на стъблото).

(10) Когато измерваната част от стъблото се намира върху прешлен от клони или на друга част от стъблото с неправилна форма, диаметърът на тази част се измерва като средна стойност от измерването на стъблото от двете страни и на еднакви разстояния от измерваната част.

(11) Измерените стойности на дължината се закръгляват към по-малката стойност с точност до дециметър.

(12) Обемът на дървен материал, изразен в пространствени кубически метри, се изчислява, като получените в резултат на измерването стойности за височината на купчината се намаляват с надмерка, която е не по-малко от 3 на сто от измерената стойност на височината.

(13) За измерване на диаметъра и дължината на необработения дървен материал за целите на класификацията по размери се прилагат изискванията на ал. 7 - 11.

 

Чл. 98в. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) 1) Дървеният материал, чийто обем е изразен в плътни кубически метри, се класифицира по размери според диаметъра в средата на материалите, измерени със или без кора, независимо от дължината на материалите, като се определя съответствието на материала с някой от следните класове:

Клас Диаметър
L 0 до 10 cm
Lla от 10 до 14 cm
Llb от 15 до 19 cm
L2a от 20 до 24 cm
L2b от 25 до 29 cm
L3a от 30 до 34 cm
L3b от 35 до 39 cm
L4 от 40 до 49 cm
L5 от 50 до 59 cm
L6 60 cm и повече
   

(2) Допълнителни класове над клас "L6" могат да бъдат образувани при спазване на принципа, определен в ал. 1. Делението на класовете по ал. 1 на "а" и "b" подкласове може да се прилага за всички "L" класове.

(3) Дървеният материал на дълги секции може да бъде класифициран и по минимална дължина и минимален диаметър на тънкия край без кора, съответстващ на тази дължина, като се определя съответствието на материала с някой от следните класове:

Клас Минимална дължина Минимален диаметър
    на тънкия край
Н1 8 m 10 cm
Н2 10 m 12 cm
Н3 14 m 14 cm
Н4 16 m 17 cm
Н5 18 m 22 cm
Н6 18 m 30 cm
     

(4) В случаите по ал. 3 диаметърът на тънкия край се измерва еднократно.

(5) Някои групи материали, включващи различни видове дървен материал на дълги секции (подпори, стълбове и др.), могат да се класифицират и според диаметъра с кора, измерен на 1 cm от дебелия край, като се определя принадлежността им към някой от следните класове:

Клас Диаметър
P1 до 6 cm
Р2 от 7 до 13 cm
Р3 14 cm и повече
   

(6) Дървеният материал, чийто обем е изразен в пространствени кубически метри, се класифицира според диаметъра на тънкия край с кора, като се определя принадлежността му към някой от следните класове:

Клас Диаметър
S1 от 3 до 6 cm (дребноразмерна обла
  дървесина)
S2 от 7 до 13 cm (обла дървесина)
S3 от 14 cm и повече, както и цепени
  трупи (едроразмерна обла дърве-
  сина и цепеници)
   

(7) Когато дървеният материал, чийто обем е изразен в пространствени кубически метри, е без кора, измерените стойности на диаметъра се увеличават с 1 cm и определянето на съответствието на материала с някой от класовете в ал. 6 се извършва въз основа на увеличените стойности.

(8) При класифициране на необработен дървен материал по размери по искане на лицето, което възлага извършването на класификацията, може едновременно с определяне на съответствието на материала с класовете по ал. 1 да бъде определено и съответствието на материала с класовете по ал. 3 и/или 5.

 

Чл. 98г. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) (1) Класификацията по качество се извършва въз основа на следните критерии:

1. кривина;

2. наклон на влакната;

3. сбежистост;

4. открити чепове, здрави (леки) чепове, загнили (черни) чепове;

5. сраснали чепове, подутини;

6. ексцентрична сърцевина;

7. реактивна дървесина: опънова дървесина при широколистни дървета, натискова дървесина или натръпване при иглолистните видове;

8. несиметричност на контура;

9. отлупни пукнатини, сърцевинни пукнатини, пукнатини при отсичане, пукнатини от замръзване;

10. дървен материал, получен от трупи, сушени на сечището, както и повреди, причинени от подобно сушене, плитки пукнатини от съсъхване;

11. оцветяване;

12. други биологични повреди.

(2) Кривината се измерва чрез разделяне на най-голямото отклонение от праволинейността, изразено в сантиметри с точност до цяло число, на разстоянието, разделящо двата края на изкривеното стъбло, изразено в метри с точност до първия десетичен знак. Кривината се изразява в сантиметри на метър.

(3) Наклонът на влакната се измерва чрез определяне на разстоянието, измерено в сантиметри с точност до цяло число, на всеки метър между посоката на влакната и линията, от която започва развитието на повредата, успоредна на оста на дървения материал на дълги секции. Наклонът на влакната се изразява в сантиметри на метър.

(4) Сбежистостта се измерва чрез разделяне на разликата между диаметрите на дървения материал на дълги секции, измерени на разстояние от 1 m от краищата в сантиметри с точност до цяло число, закръглено към по-малката стойност, на разстоянието, което ги отделя, изразено в метри с точност до първия десетичен знак. Сбежистостта се изразява в сантиметри на метър с точност до първия десетичен знак.

(5) Диаметърът на чеповете се измерва в милиметри, включително на най-малките чепове.

(6) При класифициране на необработения дървен материал по качество се определя съответствието на материала с някой от следните класове:

1. клас А/ЕИО: здрав дървен материал с отлични специфични качества, без повреди или с много малки повреди, имащи малко влияние върху употребата му;

2. клас В/ЕИО: дървен материал със средно добро качество, включително трупи, сушени на сечището, които имат една или няколко от следните повреди: незначителна кривина, незначителна степен на заплетено разположение на влакната, незначителна сбежистост, липса на големи чепове, няколко малки или средни здрави чепове, малък брой загнили малки чепове с малки размери, умерено ексцентрична сърцевина, известна несиметричност на контура или други единични повреди, които не се отразяват на добрата като цяло здравина на материала;

3. клас С/ЕИО: дървен материал, който поради наличието на повреди не може да бъде класифициран в класове А/ЕИО или В/ЕИО, но който притежава достатъчна степен на здравина за фасониране.

(7) Върху дървения материал на дълги секции от класовете за качество А/ЕИО и С/ЕИО се поставя незаличим знак за обозначаване на класа. Поставянето на знак за обозначаване на класа върху дървен материал на дълги секции от клас В/ЕИО не е задължително.

(8) Обозначаването на необработения дървен материал, класифициран по качество, се извършва, като се постави на челата на материалите утвърденият по реда на чл. 62б, ал. 2 от Закона за горите знак за съответния клас и/или подклас за качество.

 

Чл. 98д. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) (1) Измерването и класифицирането по размери и по качество на необработения дървен материал, както и обозначаването на материала със знак за клас и/или подклас за качество се извършва от служител по горите или от лесовъд, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика за дейността по чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за горите.

(2) Дейностите по ал. 1 се извършват на склад или на превозно средство непосредствено преди експедиране.

(3) Лицето, което извършва дейностите по ал. 1, вписва в документите, придружаващи необработения дървен материал:

1. датата на извършване на дейността;

2. дървесния вид на необработения дървен материал и общото му наименование;

3. резултата от измерването;

4. направената отстъпка по чл. 98б, ал. 7;

5. надмерката по чл. 98б, ал. 12;

6. количествени характеристики на необработения дървен материал;

7. качествени характеристики на необработения дървен материал, класифициран по качество;

8. съответствието на необработения дървен материал, класифициран по размери с клас за размери;

9. съответствието на необработения дървен материал, класифициран по качество с клас и/или подклас за качество.

 

Раздел V.
Странични ползвания (Предишен текст на Раздел 4 - ДВ, бр. 98 от 2005 г.)

Чл. 99. Странични ползвания от всички гори, както и от земите от горския фонд са: добивът на борина, сено, кори, лико, семена, събирането на: гъби, билки (стръкове, грудки, корени, коренища, листа, семена, цветове, пъпки и др.), лишеи и мъхове, горски плодове, дървесна зеленина (иглолистна и широколистна), новогодишни елхи, пръчки (върбови, лескови, дрянови и др.), листников фураж, други растения, животни, които не са дивеч, паша на селскостопанските животни, инертни материали и други подобни, без ползване на дървесина.

 

Чл. 100. (1) Страничните ползвания, когато представляват стопанска дейност, независимо от собствеността на горите и земите от горския фонд, се разрешават от държавното лесничейство с издаване на писмено позволително срещу заплащане на такса за издаването му.

(2) Не представляват стопанска дейност и не се издават позволителни за ползвания на горски плодове, семена, гъби, билки и други растения и на животни, които не са дивеч, когато се събират за лични нужди.

(3) Продуктите от странични ползвания, събирани по ал. 2, не могат да бъдат обект на покупко-продажба.

 

Чл. 101. (1) Позволително за странични ползвания от държавния горски фонд се издава от държавното лесничейство след заплащане на такса за определения вид и обем на ползването.

(2) Позволително за странични ползвания от гори и земи от горския фонд - общинска собственост, се издава от държавното лесничейство срещу документ за платена такса в общините.

(3) За странични ползвания от горите - собственост на физически или юридически лица, на собственика се издава позволително срещу заплащане на такса по чл. 100, ал. 1. Не се заплаща такса за предмета, вида и обема на страничните ползвания. Извършването на странични ползвания, допуснати с издаденото позволително, може да бъде преотстъпено от собственика на трети лица възмездно или безвъзмездно при свободно договаряне.

(4) Преотстъпването на правата по ал. 3 има действие след регистрирането му в държавното лесничейство.

(5) Размерът на страничните ползвания, ако изрично не е указан в лесоустройствените проекти, планове или програми, се определя от директора на държавното лесничейство или от упълномощено от него лице в присъствието на собственика. Възникналите противоречия се решават от ръководителя на регионалното управление на горите.

 

Чл. 102. (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В позволителното за странични ползвания се отразяват: ползвателят, собственикът на гори, районът за ползване - находищата или местообитанията, видът, режимът и количеството на разрешеното ползване, заплатени такси и срокът за ползване, но не по-късно от 31 декември на календарната година. След изтичане на посочените в позволителното срокове за добиване и извоз на странични горски продукти собственикът има право да се разпорежда с останалите недобити и неизвозени количества странични продукти. Заплатените по позволителното такси не се възстановяват.

(2) Юридически и физически лица - търговци по смисъла на Търговския закон, могат да организират добива, както и да изкупуват и преработват странични горски продукти след издадено от държавното лесничейство позволително. Позволителното се издава въз основа на писмено заявление, придружено от поименен списък на лицата, заети непосредствено в добива на страничните горски продукти, и издадено позволително.

 

Чл. 103. (1) Страничните ползвания от горския фонд не трябва да се извършват по начини и със средства, водещи до увреждане или унищожаване на популациите и на местообитанията и до изтощаване на ресурсите.

(2) Не се допуска ползване на защитени със закон растителни и животински видове, както и ползване на защитени територии, ако определеният с нормативен акт режим не позволява това.

 

Чл. 104. (1) Добивът на смола, борина и кори се извършва само в гори, в които предстои извеждане на възобновителна сеч.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Добивът на смола се извършва в иглолистните гори, в които предстои извеждане на възобновителни сечи съгласно лесоустройствените проекти, планове и програми.

(3) Добивът на пънна борина се извършва по начини и със средства, които не увреждат оставащия дървостой и подраст и подпомагат естественото им възобновяване. След изкореняване на пъновете отворените ями задължително се зариват.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Забранява се добиването на кори от стоящи дървета, неподлежащи на сеч с изключение на добив на кори от корков дъб. Не се ограничава добивът на кори от отсечени дървета при извеждането на сечи, предвидени по лесоустройствените проекти, планове и програми.

 

Чл. 104а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Добивът на кора от корков дъб се извършва в периода от 1 май до 15 юли при минимален диаметър на стъблото 15 см на височина 1,30 м.

(2) Максималната височина за сваляне на първичен корк от централното стъбло и скелетните клони при диаметър на височина 1,30 м е, както следва:

1. от 15 до 18 см - 1 м;

2. от 18,1 до 22 см - 1,2 м;

3. по-голям от 22,1 см - 1,5 м.

(3) Максималната височина за сваляне на вторичен корк от централното стъбло и скелетните клони при диаметър на височина 1,3 м е, както следва:

1. до 25 см - 1,5 м;

2. от 25,1 до 30 см - 1,8 м;

3. от 30,1 до 40 см - 2 м;

4. над 40,1 см - 2,5 м.

(4) Първият вторичен корк се сваля на петата година след свалянето на първичния корк, а на всеки 10 години след нея се извършва следващото сваляне.

(5) Дърветата, предвидени за добив на коркова кора, се номерират и се описват в таксационен карнет, одобрен от директора на държавното лесничейство, като срещу всеки номер се вписват: диаметър на височина 1,3 м; височина, на която трябва да бъде свален коркът, и година на сваляне.

(6) Таксационният карнет по ал. 5 се съхранява до следващото сваляне на кората.

(7) С цел недопускане влошаване на санитарното състояние добитата мъжка кора се изнася извън горския фонд за сметка на ползвателя.

 

Чл. 105. Позволителното за странични ползвания от държавните и общинските гори е лично и правата по него не могат да се преотстъпват на трети лица. Позволителното се предоставя на купувача за доказване на законния произход на добити продукти, които са предмет на покупко-продажбата.

 

Чл. 106. Пашата в горите и земите от горския фонд е допълнителен резерв за разширяване на възможността за изхранване на селскостопанските животни.

 

Чл. 107. Позволителното за паша се издава по образец, утвърден от Националното управление по горите. В него се отразяват: ползвателят, собственикът на гори, разрешените места за паша, видът и броят на животните, заплатените такси, прокарите и срокът.

 

Чл. 108. (1) Пашата на селскостопански животни във всички гори и земи от горския фонд, независимо от тяхната собственост, се допуска съгласно лесоустройствените проекти, програми или планове.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Преотстъпването на правото на паша в горите - частна собственост, се извършва по реда на чл. 101, ал. 3 и 4.

(5) Пашата се извършва само в указаните в позволителните места.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Пътищата за прокар и водопой на селскостопански животни, минаващи през забранени за паша участъци, се определят с лесоустройствените проекти, планове и програми.

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Годишният план по чл. 68, ал. 1 от Закона за горите се изготвя по образец. Годишният план се изготвя до 31 декември на предходната година на основание на лесоустройствените проекти, планове и програми и на промените, настъпили в резултат на проведените мероприятия.

 

Чл. 109. Числеността на селскостопанските животни, допускани на паша в горите и земите от горския фонд, се определя според производителността, състоянието на пасищните участъци и тревната покривка при спазване на следните нормативи за:

1. високостеблени гори - за глава едър добитък минимум 12 дка, а за овца или свиня - минимум 2,5 дка;

2. издънкови гори - за глава едър добитък минимум 10 дка, а за овца или свиня - минимум 2 дка;

3. високопланински и горски пасища - за глава едър добитък минимум 2 дка, а за овца или свиня - минимум 0,5 дка;

4. в насаждения за гола сеч с последващо изкуствено възобновяване - за коза 12 дка.

 

Чл. 110. (1) Забранява се пашата на домашни животни във:

1. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

2. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) базите за интензивно стопанисване на дивеча и държавните ловностопански райони в държавните дивечовъдни станции съгласно предвижданията на лесоустройствения проект;

4. защитени територии, ако това изрично е указано с нормативен акт или в заповедта за обявяването им;

5. защитни и рекреационни гори, ако това изрично е указано със закон, правилник, наредба или в заповедта за обявяването им.

(2) Забранява се нощната паша в горите и пашата без пастир.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(4) Пашата на кози се допуска само със самостоятелни стада.

 

Чл. 111. Страничните ползвания по чл. 99 се контролират и отчитат от Националното управление по горите и от неговите органи.

 

Глава пета.
ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД

Раздел I.
Общи положения

Чл. 112. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) За организирането на съвместни мероприятия по опазването на горите и на земите от горския фонд Националното управление по горите и неговите структури изготвят съвместни планове и програми за взаимодействие с органите на държавната и на местната власт и с неправителствени организации и могат да сключват договори за тяхното изпълнение.

 

Раздел II.
Защита

Чл. 113. (1) Защитата на горите осигурява създаването и отглеждането на здрави, устойчиви и високопродуктивни гори.

(2) Защитата на горите включва: оценка на здравословното им състояние, прогноза за разпространение на вредителите, болестите и други повреди в горите, профилактични и карантинни мероприятия и провеждане на борбата с вредителите, болестите и други повреди.

 

Чл. 114. (1) Защитата на горите и земите от горския фонд се извършва чрез:

1. профилактични и карантинни мероприятия;

2. провеждане на наблюдения, обследвания и сигнализация за появата, развитието и разпространението на причинителите на болести, насекоми, плевели и други вредители;

3. оценка и мониторинг на въздействието на абиотични и биотични фактори върху състоянието на горскодървесната растителност;

4. провеждане на растителнозащитни мероприятия и борба с вредителите, включваща биологични, химични, физико-механични и интегрирани методи и средства.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 115. (1) Ръководителят на Националното управление по горите създава като консултативен орган Национална комисия по лесозащита за обсъждане на особено важни проблеми, свързани със защитата на горите.

(2) Съставът на националната комисия по ал. 1 се определя от ръководителя на Националното управление по горите. Националната комисия се свиква при необходимост.

 

Чл. 116. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Специализирани териториални звена за защита на горите към Националното управление по горите са лесозащитните станции.

(2) Лесозащитните станции оказват методическо ръководство, извършват контрол по защитата и консултират собствениците на гори по въпросите на лесозащитата на горите и земите от горския фонд.

(3) Ръководителят на Националното управление по горите издава правилник за устройството и дейността на лесозащитните станции.

 

Чл. 117. (1) Защитата на горите и земите от горския фонд се организира и осъществява от държавните лесничейства, регионалните управления на горите, лесозащитните станции, общините и другите юридически лица - собственици на гори.

(2) Държавното лесничейство провежда наблюдения, обследвания, сигнализация и борба с вредителите и болестите в горите.

(3) В горите - собственост на физически лица, защитните мероприятия се провеждат от държавните лесничейства по нормативи и изисквания, предвидени за защитата на държавните гори.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Общините и юридическите лица - собственици на гори, за своя сметка провеждат предписаните от лесозащитните станции, държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции защитни мероприятия.

(5) Собствениците на гори по ал. 4 могат да възложат защитата на горите им на държавното лесничейство по договор.

 

Чл. 118. (1) Защитата на горите се извършва със средства и препарати, разрешени и регистрирани по Закона за защита на растенията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Растителнозащитните средства и препарати се прилагат при условия и по начин, определени с наредба на министъра на земеделието и горите, съгласувана с министъра на околната среда и водите, с министъра на здравеопазването и с министъра на транспорта.

 

Раздел III.
Охрана

Чл. 119. (1) Охраната на горите и земите от горския фонд се осъществява чрез самостоятелен обход и групово патрулиране, постово дежурство и наблюдение от специално построени съоръжения: контролни горски пунктове, горски кантони, кули и заслони.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(4) В охранителните участъци се извършват периодично ревизии (редовни и извънредни) за проверка на дейността по охраната и защитата на горския фонд. Редовни ревизии се провеждат в края на всяко 6-месечие по график, утвърден от директора на държавното лесничейство. Извънредни ревизии се извършват, когато има сигнали за нарушения, допуснати след редовните ревизии, и при назначаване на нов горски стражар. За резултатите от ревизиите се изготвя протокол по образец.

 

Чл. 120. (1) Собствениците на гори, които организират за своя сметка охрана на горите си, са длъжни да назначават лица, които притежават квалификацията, изискваща се за горските стражари. Назначаването им се съгласува с държавното лесничейство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Директорите на държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции издават на лицата по ал. 1 служебни карти по образец.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Лицата по ал. 1 могат да охраняват и да извършват проверки само в горите и земите от горския фонд - собственост на оправомощилите ги лица.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) При констатиране на нарушения лицата по ал. 1 съставят констативни протоколи, които в 7-дневен срок се представят в съответното държавно лесничейство.

 

Чл. 121. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Началникът на Националното управление по горите ежегодно определя и обявява със заповед пожароопасния сезон в горите.

(2) Началниците на регионалните управления на горите могат при необходимост да променят срока на пожароопасния сезон след съгласуване с Националното управление по горите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Заповедите за обявяване на пожароопасния сезон се обнародват в "Държавен вестник".

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Непосредственото организиране и провеждане на противопожарните мероприятия в горите и земите от горския фонд се извършват от държавните лесничейства и от субектите, управляващи гори и земи от горския фонд.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) През пожароопасния сезон държавните лесничейства, съответно държавните дивечовъдни станции и субектите, управляващи гори и земи от горския фонд, при необходимост назначават лица, които да извършват наблюдение върху имотите и да сигнализират при възникване на пожари. На лицата, извършващи наблюдението, се осигуряват преносими средства за радиовръзка или мобилни телефони.

(6) За всички гори и земи от горския фонд, независимо от тяхната собственост, се изготвят планове с противопожарни мероприятия, които са неразделна част от лесоустройствените им проекти, планове и програми.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Всяка година до началото на пожароопасния сезон:

1. държавните лесничейства, съответно държавните дивечовъдни станции, изготвят план за действие при гасене на горски пожари и оперативен план за противопожарни мероприятия, които ще се извършват в техния район, независимо от собствеността на земите и горите от горския фонд;

2. субектите, управляващи гори и земи от горския фонд, изготвят и предоставят на държавните лесничейства план за действие при гасене на горски пожари и оперативен план за противопожарни мероприятия, които ще се извършват в техния район;

3. в плановете за гасене на горски пожари се включват и задълженията на собствениците, лицата и организациите по чл. 77, ал. 7 от Закона за горите.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Собствениците на гори и земи от горския фонд са длъжни да провеждат противопожарни мероприятия и да участват в гасенето на горски пожари.

(9) В годишния план за противопожарни мероприятия се включват и задълженията на собствениците или ползвателите на инженерно-техническите и транспортно-техническите съоръжения, намиращи се в горския фонд или преминаващи през или в близост до него (пътища, жп линии, далекопроводи, газопроводи, съоръженията към тях и др.).

(10) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Непосредственото организиране на борбата с горски пожари се извършва от службите за пожарна и аварийна безопасност и от държавните лесничейства, съответно от държавните дивечовъдни станции.

(11) Собствениците на гори и земи от горския фонд, лицата, извършващи ползвания от горите, както и собствениците на недвижими имоти, намиращи се в горския фонд или в непосредствена близост до него, са длъжни да извършват противопожарни мероприятия около или в тях за своя сметка.

 

Чл. 122. (1) Органите на пътните служби, стопанисващи пътищата от републиканската пътна мрежа, преминаващи през горите и земите от горския фонд, са длъжни да почистват от сухи треви, дървени отпадъци и други горими материали канавките и сервитутните ивици покрай тях и около местата за паркиране.

(2) Стопанисващите железопътния транспорт органи са длъжни:

1. да почистват целогодишно железопътните трасета, преминаващи през горския фонд, ивиците покрай тях и около съответните съоръжения от сухите треви, падналата дървесна маса и други горими материали;

2. да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до железопътните трасета и контактните мрежи и да събират сухата и падналата маса в защитените зони покрай тях;

3. да определят особено опасните в пожарно отношение места по железопътното трасе, преминаващо през горския фонд, и да го обезопасяват;

4. при забелязан горски пожар да уведомят незабавно органите на Националната служба "Противопожарна и аварийна безопасност" и държавните лесничейства.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Собствениците или ползвателите на въздушни електропроводни линии, газопроводи, петролопроводи и други линейни съоръжения, преминаващи през горския фонд, са длъжни:

1. да поддържат в пожаробезопасно състояние трасето на линейното съоръжение, включващо и сервитутната зона, като го почистват периодично от дървета, клони, храсти, изсъхнали преди, и от други горими материали;

2. да изнасят отрязаната дървесна маса, изсъхналите треви и други горими материали;

3. да определят и обезопасяват особено опасните в пожарно отношение места по трасето на линейното съоръжение, преминаващо през горския фонд, с последващо уведомление на държавното лесничейство;

4. при забелязан горски пожар да уведомят незабавно органите на Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" и съответното държавно лесничейство.

(4) Физически лица, преминаващи или пребиваващи в горите, са длъжни да спазват противопожарните правила в тях.

(5) Сдруженията на ловците, на риболовците и на туристите в България чрез своите органи инструктират членовете си за противопожарните правила в горите преди всеки излет.

(6) Началниците на военните поделения и части, преминаващи или намиращи се на територията на горския фонд, са длъжни да вземат необходимите противопожарни мерки и да инструктират личния състав за спазването им.

(7) Органите на Националната служба "Противопожарна и аварийна безопасност" и служителите по горите имат право да спират дейности или машини и съоръжения, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност в горите.

 

Чл. 123. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 124. (1) Забранява се почистването на сечища чрез изгаряне на остатъци от сечта по време на пожароопасния сезон.

(2) Забранява се извършването на огневи работи в горския фонд по време на пожароопасния сезон. Тези дейности се допускат само в случаите на аварии и неотложен ремонт съгласувано с органите на Националната служба "Противопожарна и аварийна безопасност" и с държавните лесничейства.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 125. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Кметовете на общини и на населени места организират ежегодно доброволни формирования за гасене на горски пожари, осигурени с инструменти за гасене на пожар, и определят сборния пункт при подаден сигнал за пожар. Списъците на участниците в доброволните формирования се представят преди началото на пожароопасния сезон в държавното лесничейство и в регионалното поделение на Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност".

(2) В групите за гасене на пожар задължително се включват собствениците на гори и други недвижими имоти в горския фонд, живеещи на територията на населеното място.

(3) Кметовете организират транспортирането на групите и другите участници от местното население до пожара.

 

Чл. 126. (1) Директорът на държавното лесничейство организира специализирани групи от служители и работници на лесничейството за действия при горски пожар.

(2) Всяко лице, забелязало пожар в горския фонд, е длъжно незабавно да уведоми органите на Националната служба "Противопожарна и аварийна безопасност" и държавното лесничейство.

 

Чл. 127. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 128. (1) Разходите по гасенето на горските пожари се заплащат от собствениците на горите без разходите на Националната служба "Противопожарна и аварийна безопасност".

(2) Размерът на разходите по ал. 1 се определя от комисия, назначена със заповед на директора на държавното лесничейство, която съставя констативен протокол.

 

Раздел IV.
Контрол

Чл. 128а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Служителите по горите контролират:

1. дейностите, извършвани в горите и в земите от горския фонд;

2. транспортирането и преработката на дървесина и страничните ползвания.

 

Чл. 129. (1) На контролните горски пунктове се поставят предупредителни табели, знаци и устройства за спиране на превозни средства, като се осигурява уширение на пътното платно за отбиване на превозните средства и склад за задържане на дървени материали и горски продукти, добити и транспортирани в нарушение на изискванията на Закона за горите и на правилника.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В контролните горски пунктове се води дневник за проверените транспортни средства, превозващи дървени материали и други горски продукти, и се извършва заверка на придружаващите ги документи.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Контролните горски пунктове са постоянни и временни.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Горските стражари на постоянните горски пунктове са служители на съответното регионално управление на горите.

 

Чл. 130. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(2) Контролната горска марка има шестоъгълна форма с диаметър 3,5 см, изработена върху ударната част на метално чукче, върху която релефно са изобразени абревиатурата "НУГ", поредният номер на марката, а под него във венец - два дъбови листа. Националното управление по горите води регистър за тях.

(3) Контролните горски марки се предоставят от Националното управление по горите на:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) регионалните управления на горите, а те от своя страна - на държавните лесничейства, държавните дивечовъдни станции и учебни опитни горски стопанства, чиито директори със заповед предоставят контролната горска марка на служителите по горите;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) лицата, упражняващи частна лесовъдска практика.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 131. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(2) Експедиционната горска марка има правоъгълна форма с размери 6 см на 3 см, изработена върху ударната част на метално чукче, върху която релефно са изобразени абревиатурата "ДЛ" и наименованието на държавното лесничейство, поредният номер на марката и в основата по дължина - два дъбови листа.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Дървесината, добита от ползватели, на които не е предоставена експедиционна горска марка, се маркира с експедиционна горска марка от служител по горите на съответното държавно лесничейство.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Ползвателите, на които е била предоставена експедиционна горска марка, я връщат в държавното лесничейство в срок, определен с констативния протокол за освидетелстване на сечището.

 

Чл. 131а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Облата дървесина от внос се маркира с експедиционна горска марка, а фасонираните дървени материали - с производствена марка, в мястото на тяхното разтоварване или претоварване.

(2) Маркираната дървесина по ал. 1 се придружава с превозен билет.

 

Чл. 131б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Дървесината, добита извън горския фонд при условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, преди транспортиране се маркира с марка - собственост на общината, на чиято територия е извършен добивът. Марката се изработва по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите. Маркирането се извършва от длъжностно лице, определено от кмета на общината.

(2) Дървесината, добита извън горския фонд при условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, се транспортира придружена с превозен билет или с писмено удостоверение, издадено от длъжностно лице, определено от кмета на общината. За всяко транспортно средство се издава отделен превозен билет или удостоверение, което съдържа всички реквизити на превозния билет.

 

Чл. 131в. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Маркирането с контролна горска марка на облите дървени материали се извършва на един от отрезите преди натоварването им, а дървата за горене се маркират на не по-малко от 30 на сто от общия им обем.

(2) Маркирането с експедиционна горска марка на облите дървени материали и на дървата за горене се извършва на видно място преди транспортирането им по начин, позволяващ контрола по време на транспорта, при спазване изискванията на ал. 1.

 

Чл. 132. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Фасонираните дървени материали и преработените дърва за горене преди експедирането им се маркират от производителя и/или търговеца на видно място с притежавана от тях производствена марка, регистрирана в държавното лесничейство.

(2) Производствената марка има триъгълна форма със страна 4 см, изработена върху ударната част на метално чукче, върху която релефно са изобразени името на производителя и поредният номер, под който е регистрирана в държавното лесничейство.

(3) Държавните лесничейства водят регистър на производствените марки.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Производителите на фасонирани дървени материали и на преработени дърва за горене водят дневник по образец за постъпилия, преработения и експедирания дървен материал. Дневникът се регистрира, прошнурова и прономерова от съответното държавно лесничейство след представяне на документ за въвеждане в експлоатация на обекта, в който се извършва преработката на дървесина, издаден от компетентните органи.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Лицата по ал. 4 представят на всеки 6 месеца обобщена справка в съответното държавно лесничейство за количествата на постъпилите, преработените и експедираните дървени материали.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Фасонираните дървени материали и преработените дърва за горене при транспортиране се придружават от превозен билет за преработени дървени материали, издаден от производителя на материалите. Превозните билети за преработените дървени материали се предоставят на производителя от държавното лесничейство след заплащане на стойността им.

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Производителите на фасонирани дървени материали и преработени дърва за горене представят в държавното лесничейство втория екземпляр от документите по ал. 6 в 3-дневен срок от издаването им и опис. Описът се заверява от упълномощен със заповед на директора служител на държавното лесничейство.

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Държавното лесничейство регистрира производствените марки и предоставя превозни билети за преработени дървени материали на производителя и/или търговеца след представяне на документ за въвеждане в експлоатация на обекта, в който се извършва преработката на дървесина, издаден от компетентните органи.

 

Чл. 133. (1) (Предишен текст на чл. 133, изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Юридическите лица и физическите лица, които притежават складове и извършват търговски сделки с обли или фасонирани дървени материали, са длъжни да водят дневник за постъпилите и експедираните дървени материали и за документите, с които са придобити и продадени. Дневникът се води по образец и се регистрира, прошнурова и прономерова в съответното държавно лесничейство.

(2) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) В дневника по ал. 1 се вписват обстоятелствата по чл. 98д, ал. 3.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., предишен текст ал. 3 - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) Лицата по ал. 1 представят на всеки 6 месеца обобщена справка в съответното държавно лесничейство за количествата на постъпилите и експедираните дървени материали.

 

Чл. 134. Контролната горска марка и експедиционната горска марка се произвеждат по поръчка на Националното управление по горите от определен от него производител.

 

Чл. 135. (1) При повреда на контролните и експедиционните марки те се връщат на предоставилия ги орган, който ги подменя. Повредените производствени марки се унищожават в присъствието на представител на държавното лесничейство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Изваждането от употреба на горските марки се извършва със заповед на началника на Националното управление по горите.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 136. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 137. (1) Маркирането на дърветата за сеч с контролна горска марка се извършва с черен, тъмносин или тъмнокафяв цвят.

(2) Маркирането на дървените материали с експедиционна горска марка се извършва със зелен цвят.

 

Чл. 138. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Глава шеста.
СТРОИТЕЛСТВО В ГОРИТЕ

Чл. 139. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 140. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 141. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Правото на строеж в гори и земи от горския фонд - собственост на физически лица или на юридически лица, или на общини и правото на надстрояване и пристрояване на обекти, намиращи се в тях, се учредяват от техните собственици.

 

Чл. 142. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Площадки и трасета за строежи по чл. 81, ал. 1 от Закона за горите се определят след съгласие на Националното управление по горите и неговите структури.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) За обектите по ал. 1 се изготвя подробен устройствен план, който се приема от общинския експертен съвет за устройство на територията.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) Одобреният подробен устройствен план се отразява в цифровия модел на лесоустройствения проект.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

(6) Разрешението за строеж се издава на името на собственика на терена или на титуляра на правото на строеж, ако такова е учредено.

 

Чл. 143. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 144. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) При констатирано от служители по горите незаконно строителство се съставя акт на основание чл. 107, 107а, 107в, 108 или 109 от Закона за горите и се уведомяват общинската администрация и регионалната дирекция за национален строителен контрол, които предприемат действия по реда на Закона за устройство на територията за отстраняване на незаконното строителство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) Не се допуска узаконяване на строежи, извършвани в горите и земите от горския фонд, за които няма одобрен подробен устройствен план.

 

Чл. 145. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 146. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 147. (1) Изграждане на временни извозни пътища и спускове се разрешава с одобрен от директора на държавното лесничейство технологичен план и скица в М 1:10 000, като срокът е определен в позволителното за сеч.

(2) Закриването на пътищата по ал. 1 се извършва с акта за освидетелстване на сечищата.

 

Чл. 148. (1) Извозът и превозът на добити от горите продукти се извършват по горски пътища, въжени линии и спускове по начин, който не причинява повреди на пътните платна и съоръжения и на дървета в гори и земи от горския фонд.

(2) Не се допуска движение на верижни машини в горския фонд по пътища с трайна настилка.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.)

 

Чл. 149. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 150. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 151. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 152. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 153. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 154. (1) Гори и земи от горския фонд могат да бъдат ограждани при доказани специфични нужди за:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) опазване от паша на култури и възобновителни участъци, посочени в чл. 68, ал. 11 от Закона за горите;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) строго охраняеми зони по чл. 7, ал. 2, т. 3;

3. горски разсадници;

4. аклиматизация на дивеч и друга дивечоразвъдна дейност;

5. домашен добитък, където е разрешена паша.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) Ограждането по ал. 1 е допустимо, ако е предвидено в утвърдените лесоустройствени проекти, планове и програми или е съгласувано с директора на държавното лесничейство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) В случаите, когато ограждането не е предвидено в лесоустройствени проекти, планове и програми, разрешение за ограждане се издава от директора на държавното лесничейство въз основа на подадено писмено заявление от собственика на имота и в съответствие с изискванията, определени по реда на чл. 48, ал. 2 и 7 от Закона за устройство на територията.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Разрешението за ограждане се издава в 7-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 3.

 

Чл. 155. Когато за извършване на дейности, предвидени в тази глава, се налага да се отсичат дървета, собствениците на гори имат право да ползват дървесината при спазване на условията и реда на този правилник.

 

Глава седма.
ФИНАНСИРАНЕ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

Чл. 156. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Финансирането на дейностите по управление, възпроизводство, стопанисване, охрана и защита на горите и земите от държавния горски фонд се извършва за сметка на събраните приходи по реда на чл. 93 от Закона за горите и на предоставени средства от бюджета на Министерството на земеделието и горите за съответната година по реда на чл. 94 от Закона за горите.

 

Чл. 157. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Средствата за издръжка на горската и на ловната стража по чл. 94, т. 1 от Закона за горите, както и за мероприятията по чл. 94, т. 14 от Закона за горите се осигуряват ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България чрез бюджета на Министерството на земеделието и горите за съответната година.

 

Чл. 158. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) За неплатени в срокове за доброволно плащане суми и приходи по бюджета на Националното управление по горите се дължи лихва съгласно Закона за лихвите върху данъци и такси и други подобни държавни вземания.

 

Чл. 159. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) За неплатени в сроковете за доброволно плащане суми и приходи по бюджета на Министерството на земеделието и горите се уведомяват органите по държавните вземания за принудителното им събиране и внасяне по принадлежност.

 

Чл. 160. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Глава осма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 160а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Лице, което в нарушение на чл. 26а, ал. 2 издава международни семеконтролни свидетелства за семена, предназначени за експорт, се наказва с глоба от 50 до 500 лв.

(2) Когато нарушението е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв.

 

Чл. 160б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Лице, което не изпълни разпоредбите на чл. 55, ал. 6 и 8, се наказва с глоба от 50 до 500 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, на нарушителя се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв.

 

Чл. 161. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 161а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Който използва репродуктивни материали, предоставени му безвъзмездно за цели, различни от разрешените, се наказва с глоба от 50 до 500 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, на нарушителя се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв.

 

Чл. 161б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Който използва за земеделско ползване междуредия в новосъздадени горски култури или невъзобновени сечища не по установения в чл. 63, ал. 1 ред, се наказва с глоба от 50 до 500 лв.

(2) Който, използвайки за земеделско ползване междуредия в новосъздадени горски култури или невъзобновени сечища, повреди засадените фиданки, се наказва с глоба от 50 до 500 лв.

(3) Когато нарушението по ал. 1 и 2 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, на нарушителя се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв.

 

Чл. 161в. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Който в нарушение на чл. 94, ал. 7 или 8 транспортира дървени материали без документ, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.

(2) Който в нарушение на чл. 94, ал. 9 не представи в държавното лесничейство втория екземпляр от документите по чл. 94, ал. 7 или 8 в 3-дневен срок от издаването им, придружени с опис, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.

(3) Когато нарушението е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, на нарушителя се налага имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.

 

Чл. 161г. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Който в нарушение на чл. 96, ал. 19 почиства сечище чрез изгаряне на отпадъци по време на пожароопасния сезон, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, на нарушителя се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.

 

Чл. 162. Който извършва сечи извън посочените в чл. 78 срокове, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 2000 лв.

 

Чл. 163. Който в нарушение на чл. 89, ал. 5 ползва остатъците от дървесина преди приключването на сечта и освидетелстването на сечищата, се наказва с глоба до 100 лв.

 

Чл. 164. Който извършва сеч в нарушение на изискванията на чл. 93, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

 

Чл. 165. Който в нарушение на чл. 96, ал. 9 не почисти сечището съгласно указаното в позволителното за сеч, се наказва с глоба от 20 до 500 лв.

 

Чл. 166. Който в нарушение на чл. 117, ал. 4 не изпълни предписаните защитни мероприятия, се наказва с глоба от 100 до 5000 лв.

 

Чл. 167. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Производител и/или търговец на фасониран дървен материал или на преработени дърва за горене, който в нарушение на чл. 132, ал. 1 не притежава производствена марка и/или не маркира с притежаваната от него производствена марка фасонираните дървени материали или преработените дърва за горене преди експедирането им, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.

(2) Който не води дневник в нарушение на чл. 132, ал. 4 или чл. 133, ал. 1, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.

(3) Който в нарушение на чл. 132, ал. 6 не издава превозен билет за фасониран дървен материал или за преработени дърва за горене, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.

(4) Който в нарушение на чл. 132, ал. 6 транспортира фасониран дървен материал или преработени дърва за горене без превозен билет, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.

(5) Който в нарушение на чл. 132, ал. 7 не представи в държавното лесничейство втория екземпляр от документите по чл. 132, ал. 6 в срок или не предостави опис, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.

(6) Когато нарушението по ал. 1 - 5 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, на нарушителя се налага имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.

(7) За нарушение по чл. 132, ал. 4 или по чл. 133, ал. 1 началникът на Националното управление по горите или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за забрана на ползването на цеховете за преработка на дървесина, складовете и обектите за продажба на дървесина, в които е извършено нарушението, за срок до 6 месеца. Заповедта влиза в сила от момента на издаването й, а органът, който я е издал, запечатва съответния обект.

(8) Лице, което разпечата или нареди да бъдат разпечатани обектите по ал. 7, или наруши забраната за ползването им, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.

(9) На юридически лица и еднолични търговци, които в нарушение на забраната по ал. 7 извършват дейност в запечатаните обекти, се налага имуществена санкция от 2000 до 10 000 лв.

 

Чл. 168. Който изработи контролна или експедиционна горска марка, без да му е възложено изработването й от Националното управление по горите по реда на чл. 134, ако деянието не представлява престъпление, се наказва с глоба от 500 до 10 000 лв.

 

Чл. 169. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Който в нарушение на чл. 131, ал. 5 не върне предоставената му експедиционна марка в срока, определен с констативния протокол за освидетелстване на сечището, се наказва с глоба от 50 до 200 лв.

(2) На юридическо лице или на едноличен търговец, който извърши нарушение по ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 100 до 400 лв.

 

Чл. 170. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Който наруши разпоредбите на чл. 122 и 124, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.

(2) Когато нарушението е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.

 

Чл. 171. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

Чл. 172. Който в нарушение на разпоредбите на чл. 153 постави без разрешение сглобяеми сгради и съоръжения или не ги премахне след отпадане на необходимостта от ползването им, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв.

 

Чл. 173. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Нарушенията по този правилник се установяват с актове на служители по горите. Министърът на земеделието и горите оправомощава директорите на държавните лесничейства да издават наказателни постановления.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. (1) В зависимост от функционалното си предназначение горските пътища са:

1. превозни автомобилни пътища за свързване на горски райони помежду им и с републиканската и местната пътна мрежа;

2. извозни пътища без настилка за обслужване на сечища и други горскостопански обекти.

(2) Автомобилните горски пътища се делят на:

1. първа, втора и трета степен с трайна настилка;

2. четвърта степен - без настилка.

(3) Нормативите за четирите степени автомобилни горски пътища се определят с наредбата по чл. 142, ал. 4.

(4) Временни горски пътища са всички извозни и автомобилни пътища от четвърта степен.

 

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) По смисъла на правилника:

1."Събиране на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета" е санитарно мероприятие в горите, при което се ползва дървесина от изсъхнали правостоящи, паднали, зелени изкъртени, зелени с пречупени корони (когато оставащата част от короната не осигурява нормален растеж и развитие) дървета, в резултат на неблагоприятни атмосферни условия, вятър, сняг, поледица, гъбни и насекомни вредители, пожари и др. и количеството в стояща маса на инвентаризираната суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета в насаждението не превишава 5 на сто от общия запас на насаждението.

2. "Положителна търговска репутация" има търговец, който представи препоръки за работата си от държавните лесничейства и/или държавните дивечовъдни станции, в чиито райони на дейност е извършвал ползване. В препоръките трябва да е посочено, че търговецът е спазвал условията и сроковете на подписаните договори.

3. "Добив на дървесина" е сеч и извоз на дървесина до временен склад.

4. "Повреди от абиотични фактори" са видими изменения на тъкани и органи на дървесната растителност, причинени от елементи на неживата природа - вятър, сняг, ниски и високи температури, пожари и др.

5. "Повреди от биотични фактори" са видими изменения на тъкани и органи на дървесната растителност, причинени от живи организми - гъбни болести, насекомни вредители, бозайници и др.

6. "Сортимент" е объл или цепен дървен материал с определено предназначение, а също така раздробена дървесина, отговарящи на изискванията на съответните стандарти.

7. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) "Гори с влошено състояние" са:

а) насаждения със семенен и/или издънков произход, включени в стопанския клас за реконструкция, в които по лесоустройствен проект е предвидено залесяване и когато:

- автохтонната и стопански ценната растителност е изместена от горски съобщества, които не изпълняват функциите си - месторастенията са от типа Д1, Д2, Д3, Д2-3,СД2, СД3, С1, С2, ВС2 и ВС2-3;

- са дървесно-храстови формации на бедни и сухи месторастения върху лесопригодни терени от типа А0, А1, А1-2, АВ1 и АВ1-2 със силна или много силна ерозираност на почвата;

б) са естествени насаждения и култури със средна пълнота по ЛУП до 0,2 включително, в които е предвидено залесяване;

в) са невъзобновени сечища, опожарени и изсъхнали култури и насаждения със степен на поражение над 80 на сто.

8. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) "Първичен корк" е тази кора, която се сваля от дърветата на корковия дъб (Q.suber) за първи път.

9. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) "Вторичен корк" е тази кора, която се сваля от дърветата на корковия дъб (Q.suber) след сваляне на първичния корк.

10. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) "Горскостопански участък" е административно-стопанска единица, обхващаща площта на група отдели, попадащи в един или няколко водосбора или териториално обединени района в териториалния обхват на дейност на държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция, в който управлението, ползването и опазването на горите се извършват в определените с лесоустройствените проекти граници.

11. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) "Охраняван участък" е част от територията на горскостопански участък, включена в границите на държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция, охраняваща се от горска/ловна стража с цел опазване на горите, дивеча и рибата.

12. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) "Подраст" са появилите се под короните на дърветата по естествен път или изкуствено внесени екземпляри от дървесни видове, на които се разчита за възобновяване на горите.

13. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) "Освидетелстване на сечище" е дейност, при която се проверява изпълнението на задълженията по позволителното за сеч и констатациите се отразяват в констативен протокол, който се подписва от представители на собственика на гората и на ползвателя.

14. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) "Пожароопасен сезон" е период от време, през което горските насаждения се характеризират с голяма пожарна опасност в зависимост от метеорологичните условия и риска от възникване на пожари.

15. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) "Фасонирани дървени материали" са дървени материали от масивна дървесина, получени чрез рязане или фрезоване, които имат определена форма, размери и качество, подлежащи на стандаритизация.

16. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) "Гола сеч" е възобновителна сеч, при която за период не по-дълъг от една година се отсичат всички дървета на зрялото насаждение на определена територия.

17. (нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) "Възобновителна сеч" е сеч, при която след изсичане на дървета се осигурява възобновяване на насаждението.

18. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) "Объл дървен материал" е повалено и окастрено дърво с отделена връхна част, което може да бъде разкроено или неразкроено на сортименти, като дървесината за огрев обикновено се изключва.

19. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) "Дълга секция" е объл дървен материал, който не е разкроен и обемът на който се изразява в плътни кубически метри.

20. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) "Дървен материал в пространствени кубически метри" е необработен дървен материал, обемът на който се изразява в кубически метри като пространствен обем.

21. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) "Сбежистост" е постепенното намаление на диаметъра на стъблото на объл дървен материал по дължината, превишаващо големината на нормалното намаление от 1 cm на 1 m от основата до върха.

22. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) "Надмерка" е допустимо превишение, което не се взема предвид при измерванията на размерите и изчисляването на обема на необработения дървен материал.

23. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) "Сортимент" е разкроен объл дървен материал.

24. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) "Натръпване" е ранен стадий на гниене, който се характеризира с оцветени линии или петна в дървесината. Обичайната текстура и механичните свойства на дървесината все още са повече или по-малко непроменени.

25. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) "Съсъхване" е намалението на размерите на дървения материал, дължащо се на намалението на влажността под границата на насищането на клетъчните стени.

26. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) "Реактивна дървесина" е дървесина със специфични анатомични характеристики, формирана главно в наклонени и криви стъбла и в клони, когато дървото се стреми да възвърне първоначалното си положение, когато то е нарушено.

27. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) "Натискова дървесина" е реактивна дървесина, формирана главно от долната страна на клони и наклонени или криви стъбла при иглолистните дървета.

28. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) "Опънова дървесина" е реактивна дървесина, формирана главно от горната страна на клони и наклонени или криви стъбла при широколистните дървета.

29. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) "Ексцентрична сърцевина" е сърцевина, която е на значително разстояние от геометричния център на напречното сечение на облите дървени материали.

30. (нова - ДВ, бр. 98 от 2005 г.) "Клупа" е уред за измерване, градуиран с точност 1 mm.

 

§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) Добитата дървесина и продуктите от странични ползвания от горския фонд са бързо влошаващи качеството си вещи, които подлежат на бързо разваляне и на бърза продажба.

 

§ 1в. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Комплектуването на лесосечния фонд в държавните и общинските гори включва подбора на маркираните насаждения, в които ще се осъществява добив на дървесина през следващата календарна година. В комплектувания лесосечен фонд могат да се включват и гори - собственост на физически лица и на юридически лица, предоставени за управление на държавното лесничейство.

 

§ 1г. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Образците на документите, предвидени в Закона за горите и в правилника за прилагането му, се утвърждават със заповед на началника на Националното управление по горите, ако с нормативен акт не е предвиден друг ред.

(2) Със заповедта по ал. 1 се определят и условията и редът за предоставяне и отчитане на документите.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Министърът на земеделието и горите привежда досегашната категоризация на горите и земите от горския фонд в съответствие с изискванията на Закона за горите и на правилника.

 

§ 3. Висшите училища и научноизследователските институти и станции, чиято основна дейност е свързана с проучванията в горите и с подготовката на кадри за горите, запазват правата, които са им предоставени със закон или с акт на Министерския съвет, върху гори и земи от държавния горски фонд за изследователска и учебно-опитна дейност.

 

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Съществуващите горски стопанства до преструктурирането им от министъра на земеделието и горите имат правомощията и осъществяват функциите, предвидени по Закона за горите за държавните лесничейства.

 

§ 5. Съществуващите районни дирекции по горите от влизането в сила на този правилник се преименуват в регионални управления на горите и придобиват правосубектността, правомощията и функциите по Закона за горите.

 

§ 6. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.)

 

§ 7. За всички административни и технически услуги по прилагането на правилника се заплащат такси по тарифа, приета от Министерския съвет.

 

§ 8. Правилникът се приема на основание § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за горите.

 

§ 9. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Изпълнението на правилника се възлага на министъра на земеделието и горите.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 22 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2002 Г. )

§ 11. (1) До влизането в сила на разпоредбата на чл. 87б, ал. 2 кандидатът за участие в процедура трябва да е търговец и да има сключен трудов договор най-малко с едно лице, притежаващо лиценз за упражняване на частна лесовъдска практика за дейността изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от горите и земите от горския фонд.

(2) За обекти, в които освен ползване на дървесина се възлага извършването и на други лесовъдски мероприятия, за осъществяването на които се изисква лиценз, кандидатът трябва да има сключен трудов договор и с лице, притежаващо лиценз за извършване на съответната дейност.

(3) Когато управителят или някой от изпълнителните членове на управителните органи на кандидата или физическото лице - едноличен търговец, притежава лиценз за извършване на съответната дейност, кандидатът може да участва в процедурата и без да има сключен трудов договор по ал. 1 и/или 2.

(4) Обстоятелствата по ал. 1 и 2 се доказват със заверени от кандидата копия от трудовия договор и лиценза на наетия лесовъд.

(5) Обстоятелствата по ал. 3 се доказват с удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация на кандидата и копие от лиценза.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 26 МАРТ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2003 Г.)

§ 47. (1) В чл. 18д, ал. 1, изречение второ, в чл. 19, ал. 13, изречение второ и в чл. 25, ал. 5, изречение второ думата "комисията" се заменя с "общинската служба по земеделие и гори".

(2) Навсякъде в правилника и в другите подзаконови нормативни актове, приети от Министерския съвет, думите "поземлена комисия", "поземлената комисия", "общинските поземлени комисии", "поземлени комисии" и "поземлените комисии" се заменят съответно с "общинска служба по земеделие и гори", "общинската служба по земеделие и гори", "общински служби по земеделие и гори" и "общинските служби по земеделие и гори".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2003 Г. )

§ 126. В двумесечен срок от влизането в сила на постановлението собствениците на горски разсадници, съществуващи към датата на обнародване на Закона за горите, подават заявление за регистрация на горските разсадници в държавното лесничейство, на чиято територия се намира разсадникът.

 

§ 127. Навсякъде в правилника думите "министъра на земеделието, горите и аграрната реформа" и "министърът на земеделието, горите и аграрната реформа" се заменят съответно с "министъра на земеделието и горите" и "министърът на земеделието и горите".

 

§ 128. Навсякъде в правилника думите "устройствените проекти, планове и програми" се заменят с "лесоустройствените проекти, планове и програми".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 29 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

§ 13. Министрите до 30 септември 2006 г. да внесат в Министерския съвет предложения за изменения и допълнения на устройствените правилници на ръководените от тях министерства, свързани с осигуряване на административния капацитет и функциите на министерствата за изпълнение на Закона за концесиите и на Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

 

§ 14. Министрите до 30 септември 2006 г. да извършат необходимите промени в подзаконовите нормативни актове, издадени от тях, за привеждането им в съответствие със Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

§ 16. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2006 г. с изключение на чл. 29, ал. 1, т. 1 и ал. 2 - 4 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.

 

spnet

© 2001-2007, Лекс.БГ АД, всички права запазени! | реклама | препоръки | за нас | условия