РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
 
 
 

1. ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ИЗВЪРШВА ПРОЦЕДУРАТА
  Областна  дирекция”Земеделие  и  гори” Благоевград

ул. Васил  Коритаров  № 2,  тел.  073/ 8-26-48 
 

2. ДОКУМЕНТ, КОЙТО СЕ ИЗДАВА ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
   
Регистрационна  карта
3. НОРМАТИВНА УРЕДБА
   
Закон  за  подпомагане  на  земеделските  производители

Наредба  № 3/ 29.01.1999 г.  за  създаване  и  поддържане  на  Регистър  на  земеделските  производители – ДВ бр.10/1999 г.; изм. и доп. ДВ бр. 106/2000 г.;  доп.ДВ бр.99/2001 г.;  изм. И доп.ДВ бр.39/2002 г.; изм. и  доп. ДВ бр. 1/2003 г.

4. ВЪТРЕШНИ АКТОВЕ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ПРОЦЕДУРАТА
   
Няма
5. ПРОЦЕДУРИ, НЕОБХОДИМИ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА
   
Няма конкретно свързани
6. ПРОЦЕДУРИ, ВЪЗМОЖНИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА
   
Няма конкретно свързани
7. ПРОЦЕДУРИ, ВЪЗМОЖНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЕДНОВРЕМЕННО С НАСТОЯЩАТА
   
Няма конкретно свързани
8. СТОЙНОСТ (ТАКСА):
   
Услугата е безплатна. 
 
9. ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА
   
 
ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
  За  да  се  регистрира  като  земеделски  производител,  лицето  попълва  анкетна  карта  и  анкетен  формуляр,  които  може  да  се  получат  безплатно  от  общинските  служби “Земеделие  и  гори”  или  от  кметовете  и  кметските  наместници   на  населени  места  от  областта.

Анкетните  формуляри  се  попълват  по  местонахождение  на  имотите.  Когато  земеделския  производител  развива  с.с. дейност  в  различни  землища,  се  попълват  отделни  анкетни  формуляри. 
 

 
МЯСТО
   
   Областна  дирекция “Земеделие  и  гори” Благоевград
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
   
 
   • НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ
анкетна карта
 • анкетен  формуляр
 • документи  за  регистрация  на  притежавана  селскостопанска  техника  за  сверка  с  регистъра  по  Наредба  № 26/1998 г.  за  регистрацията  на  земеделската  и  горска  техника,  издадени  от  Контролно  техническа  и инспекция
 • списък  на  обработваните  масиви  и  парцели  -  представя  се  при  заверяването  на  анкетния  формуляр  в  ОС”Земеделие  и  гори”,  когато  земеделския  производител  обработва  земя.
 
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, ПРЕД КОЕТО СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИТЕ
   
 
  Коректно  попълнените  и  заверени  документи  се  подават  в  ОС”Земеделие  и  гори”  на  определеното  длъжностно  лице  и  служебно  документите  се  представят  в  ОД”Земеделие  и  гори”  Благоевград  на  определеното  от  Директора  длъжностно  лице,  което  отговаря  за  воденето  и  съхранението  на  Регистъра.  Документите  може  да  се  подадат  в  ОД”Земеделие  и  гори”  и  лично  от  лицето – производител,  като  същото  е  задължено  да  се  легитимира.
 
РАБОТНО ВРЕМЕ С КЛИЕНТИ
   
      Работни  дни:  понеделник  -  петък  (  5  дни)

  Работно  време:   09.00 – 12.30  и  от  13.00 -  17.00  часа

 
ДРУГИ ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА
  Преди  подаването  в  ОД”Земеделие  и  гори”,  анкетния  формуляр  се  заверява: 
 • от  ОС”Земеделие  и  гори”,  когато  земеделския  производител  обработва  земеделска  земя  и / или  отглежда  животни  на  територията  на  общината
 • от  ветеринарния  лекар,  или  ветеринарния  техник,  когато  земеделския  производител  отглежда  животни
 • от  кмета  на  общината,  или  на  населеното  място  в  случаите,  когато  обработваната  земя  е  в  регулация.

  От  Контролно  техническа  инспекция,  когато  производителя  посочва,  че  притежава  селскостопанска  техника.

10. СРОК ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
   
Процедурата  по  заверяване  на  анкетна  карта  и  издаване  на  регистрационна  карта  на  земеделския  производител  може  да  приключи  и  за  един  ден,  тъй  като  лицето,  което  желае  да  се  регистрира  само  придвижва  анкетния  формуляр  през  различните  инстанции,  а  заверката  не  отнема  много  време.

Срокът  за  подаване  на  документите  в  ОД”Земеделие  и гори”  за  заверка  на  вече  регистрирани   земеделски  производители  е  25 март  на  календарната  година,  а  за  ново  регистриране  -  регистрацията  се  извършва  през  цялата  година.

11. ПРОЦЕДУРА ПРИ НЕРЕДОВНИ ДОКУМЕНТИ
   
Служебно пристигналите анкетни карти се връщат по пощата с обяснително писмо, в което са посочени пропуските. Лично подадените анкетни карти се проверяват и веднага се посочват пропуските. След отстраняването им, документите се приемат и регистрацията се извършва веднага.
12. ПРОЦЕДУРА ПРИ ОТКАЗ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛНО СТАНОВИЩЕ
   
 

Не е възможен отказ.

13.

ЛИЦЕ, КОЕТО ИЗДАВА ДОКУМЕНТА ЗА  ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

   
Директор на Областна дирекция “Земеделие и гори”.
14.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНИЯ ДОКУМЕНТ

   
Издаденият  документ  е  валиден  до 25  март  на  следващата  година,  като  всяка  година  до  тази  дата  производителя  подава  нова  анкетна  карта  и  анкетен  формуляр,  попълнени  и  заверени  съгласно  изискванията  на  Наредбата.
15.

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ПРОЦЕДУРАТА

 
  Наредба  №  3  е  изложена    на  табло  в  ОД”Земеделие  и  гори” Благоевград.