Име   Парола  
Понеделник, 13 Август 2007 
Търси 

Конституция Кодекси Закони
Правилници Правилници по прилагане Последен брой на ДВ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.82 от 27 Септември 1996г., изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 1997г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 1997г., изм. ДВ. бр.45 от 7 Юни 1997г., изм. ДВ. бр.62 от 5 Август 1997г., доп. ДВ. бр.2 от 7 Януари 1998г., изм. ДВ. бр.29 от 13 Март 1998г., изм. ДВ. бр.58 от 22 Май 1998г., изм. ДВ. бр.90 от 4 Август 1998г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 1999г., изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.70 от 25 Август 2000г., доп. ДВ. бр.44 от 8 Май 2001г., изм. ДВ. бр.11 от 5 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октмври 2005г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., отм. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2006г.
Отменен с параграф единствен на заключителната разпоредба на Постановление № 254 от 15 септември 2006 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост - ДВ, бр. 78 от 26 септември 2006 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) С този правилник се уреждат условията и редът за прилагането на Закона за държавната собственост относно придобиването, управлението и разпореждането с недвижими имоти и движими вещи - собственост на държавата, както и актуването и отписването от актовите книги на недвижимите имоти - държавна собственост.

 

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) По отношение на водите, земите от горския фонд, земеделските земи, находищата на подземни богатства, както и на обектите, свързани с отбраната и националната сигурност на страната, обществения ред и противопожарната сигурност и др., правилникът се прилага, ако не е установено друго в специални нормативни актове.

 

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) Управлението на недвижими имоти - държавна собственост, както и придобиването, ползването и разпореждането с тях се извършват под общото ръководство и контрол на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) Управлението на движимите вещи - държавна собственост, както и придобиването, ползването и разпореждането с тях се извършват под общото ръководство и контрол на министъра на финансите.

 

Чл. 4. (1) Имотите - публична държавна собственост, се използват свободно съобразно тяхното предназначение.

(2) Стопанското използване на имотите - публична държавна собственост, и свързаните с него ограничения за ползване се осъществяват по реда, предвиден в Закона за концесиите, Закона за държавната собственост и в специалните закони.

 

Чл. 5. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) Министърът на финансите и министърът на регионалното развитие и благоустройството определят реда за набиране и разходване на средствата, получени от предоставянето и разпореждането с държавно имущество, освен ако в закон или акт на Министерския съвет е предвидено друго.

 

Чл. 6. Вещни права върху имоти и вещи - частна държавна собственост, се внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества по реда, установен в Търговския закон и в Правилника за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията, приет с Постановление № 7 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 10 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 6, 31, 33, 36 и 59 от 1995 г., бр. 9 и 77 от 1996 г.).

 

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) Имотите - частна държавна собственост, които след предоставянето им за ползване от областния управител по реда на чл. 17 от Закона за държавната собственост са придобили качеството на имоти - публична държавна собственост, се обявяват за такива с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Министърът на регионалното развитие и благоустройството прави предложението въз основа на доклад на областния управител и на акта за предоставянето на имота.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) При предоставяне на централните управления на ведомствата на право на управление върху имоти - частна държавна собственост, които са били включени в капитала на еднолични търговски дружества с държавно имущество и които след предоставянето им придобиват качеството на имоти - публична държавна собственост, те се обявяват за такива в акта на Министерския съвет за намаляване на капитала и предоставяне на имота.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Имоти - публична държавна собственост, които са придобили качество на имоти - частна държавна собственост, се обявяват за такива с решение на Министерския съвет. Ръководителят на ведомството, стопанисващо имота, изготвя мотивиран доклад до министъра на регионалното развитие и благоустройството, придружен със становище на областния управител. Министърът на регионалното развитие и благоустройството внася предложението в Министерския съвет.

 

Глава втора.
УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 70 ОТ 2000 Г.)

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) Предоставянето на недвижими имоти - държавна собственост, за управление на централната администрация на ведомствата, включително на областните управители, за изпълнение на техните функции се извършва с решение на Министерския съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) Предоставянето на недвижими имоти - публична държавна собственост, за управление на ведомствата за нуждите на регионалните им структури се извършва със заповед на съответния областен управител, съгласувана със съответния министър или ръководител на ведомство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) Имотите - публична държавна собственост, предоставени за ползване на министерствата и ведомствата за нуждите на регионалните им структури, могат да се предоставят за нужди на други структури на съответното министерство или ведомство със заповед на министъра или ръководителя на ведомството, съгласувана със съответния областен управител. Копие от заповедта се изпраща на областния управител.

 

Чл. 9. (1) Дейността на Министерския съвет по чл. 8, ал. 1 се подпомага от Комисия за разпределяне и използване на административни сгради - държавна собственост.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г.) В състава на комисията по ал. 1 се включват представители на Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на държавната администрация и административната реформа, Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, Министерството на правосъдието, Министерството на отбраната, Министерството на образованието и науката и на областния управител на област София.

(3) (Ал. 3 отм., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 24 от 1997 г.) Министър-председателят определя поименния състав на комисията и утвърждава правилата за нейната работа.

(4) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 24 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява необходимите условия за работата на комисията и средствата за нейната дейност.

(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Председател на комисията е министърът на регионалното развитие и благоустройството.

 

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) Исканията за предоставяне на имоти на централната администрация на ведомствата и на областните управители се подават до председателя на Комисията за разпределяне и използване на административни сгради - държавна собственост. Към искането се прилагат подробна мотивировка и справка за ползваните от ведомството недвижими имоти в съответното населено място.

 

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) Комисията по чл. 9, ал. 1 разглежда исканията в едномесечен срок от получаването им. В случай че има свободни подходящи държавни имоти, комисията насрочва открито заседание, на което се поканват да присъстват упълномощени представители на заинтересуваните ведомства.

(2) Комисията може да възлага допълнителни проверки и да изисква допълнително данни от заинтересуваните ведомства.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 1997 г.) При наличие на подходящи имоти комисията внася предложение до Министерския съвет за предоставяне на имота.

(4) Когато комисията прецени, че искането е неоснователно, нецелесъобразно или няма подходящи имоти, решението й заедно с мотивите за отказа се изпраща на заинтересуваното ведомство.

 

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Въз основа на решението на Министерския съвет по чл. 8, ал. 1 се извършва предаването и приемането на имота с протокол по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Препис от решението на Министерския съвет се изпраща на областния управител по местонахождението на имота за извършване на отбелязване по актовите книги.

 

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) Недвижимите имоти - частна държавна собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на държавни юридически лица и други организации на държавна бюджетна издръжка със заповед на областния управител след съгласие на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) Движимите вещи - частна държавна собственост, се предоставят безвъзмездно за ползване на държавни юридически лица и други организации на държавна бюджетна издръжка със заповед на ръководителя на ведомството, съответно на областния управител.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) Движимите вещи с балансова стойност над 800 лв. се предоставят по реда на ал. 1 след съгласие на министъра на финансите. Искането до министъра на финансите за съгласие се прави от областния управител или ръководителя на ведомството, управляващо движимите вещи - частна държавна собственост, въз основа на получено при тях мотивирано искане от заинтересуваното лице или организация на държавна бюджетна издръжка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) Искането по ал. 2 до министъра на финансите съдържа становище на вносителя с приложени към него мотивираното искане на заинтересуваното лице или организация, удостоверение, че то е на държавна бюджетна издръжка, списък на движимите вещи - частна държавна собственост, с техните индивидуализиращи белези, количество и общата им балансова стойност.

(4) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) Когато заинтересуваното лице или организация е второстепенен разпоредител с бюджетни средства, се прилага и становището на съответния първостепенен разпоредител.

 

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) Предоставеното право на управление върху имоти и вещи - държавна собственост, включва правото на държавното юридическо лице да ги ползва и владее от свое име за своя сметка и на своя отговорност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) Имотите и вещите, предоставени за ползване, не могат да се отдават под наем, да се обременяват с ограничени вещни права, както и да се осъществява стопанска дейност с тях. Забраната за осъществяване на стопанска дейност не се отнася за имоти и вещи с пряко стопанско и производствено предназначение освен в случаите, предвидени в закон или акт на Министерския съвет.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) Имоти - публична държавна собственост, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на общини с решение на Министерския съвет само за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) При нарушаване на забраните по ал. 2 или когато нуждата от имота отпадне, правото на управление се отнема с решение на Министерския съвет, съответно със заповед на областния управител.

 

Глава трета.
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) Свободните недвижими имоти или части от тях - частна държавна собственост, предназначени за административни, производствени или стопански нужди, се отдават под наем от съответния областен управител или ръководител на ведомство чрез търг или конкурс.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) Търгът се открива със заповед на областния управител или ръководителя на ведомството, в която се определят:

1. обектът, който ще се отдава под наем, и срокът за неговото отдаване;

2. първоначалната наемна цена, която не може да бъде по-ниска от тази, определена съгласно чл. 49;

3. предназначението на обекта;

4. видът на търга - с тайно или явно наддаване;

5. датата, мястото и часът на провеждане на търга;

6. други специфични тръжни условия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) Търгът или конкурсът се провежда при условията и по реда на глава пета и приключва със заповед на областния управител или ръководителя на ведомството за определяне на лицето, спечелило търга или конкурса.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс ръководителят на ведомството или областният управител или определени от тях лица сключват договор за наем.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) По реда на ал. 1-4 се извършва и отдаването под наем на имоти по чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост.

 

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2000 г.) (1) Имоти или части от тях - частна държавна собственост, могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението от областния управител или ръководителя на ведомството, към които заинтересуваните лица или организации отправят мотивирано искане.

(2) Областният управител или ръководителят на ведомството назначава с писмена заповед комисия. Комисията разглежда исканията по ал. 1 и при наличие на подходящи свободни помещения предлага на областния управител или на ръководителя на ведомството проект на заповед.

(3) Въз основа на заповедта на областния управител или на ръководителя на ведомството се сключва договор за наем, като наемната цена се определя съгласно чл. 48.

(4) Предоставените помещения се използват само по предназначение. Наемателите не могат да ги пренаемат, да ги преотстъпват за ползване или да ги ползват съвместно по договор с трети лица.

(5) Правилата на ал. 1-4 се прилагат и за имоти - публична държавна собственост, когато се отдават под наем на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост за здравни, образователни и хуманитарни дейности.

 

Чл. 17. На централните ръководства на политическите партии и коалиции, регистрирани при условията и по реда на Закона за политическите партии, се предоставят под наем помещения - частна държавна собственост, за задоволяване на административните им нужди.

 

Чл. 18. (1) Исканията за предоставяне на помещения на централните ръководства на партии и коалиции със седалище София се внасят в Комисията за разпределяне и използване на административни сгради - държавна собственост, която ги разглежда в едномесечен срок.

(2) Искането по ал. 1 се придружава с данни за финансовото състояние на партията, установяващи възможността й за плащането на наема.

(3) При наличие на подходящи свободни помещения председателят на комисията внася в Министерския съвет предложение за решение.

(4) Помещенията се предоставят под наем с решение на Министерския съвет.

 

Чл. 19. (1) Исканията за предоставяне под наем на помещения за нуждите на централните ръководства на партии и коалиции със седалище